pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Nabycie przez Emitenta udziałów w Spółce CHEMONT Sp. z o.o.

04-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-04
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Nabycie przez Emitenta udziałów w Spółce CHEMONT Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 3 października 2016 r. pomiędzy Emitentem _Nabywca_ a Spółką Zależną PETRO ENERGOREM Sp. z o.o. _Zbywca_ z siedzibą w Płocku podpisana została umowa sprzedaży 42.431 _słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden_ nieuprzywilejowanych udziałów stanowiących 40% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników w Spółce CHEMONT Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.
Cena nabycia pakietu 40% udziałów w CHEMONT Sp. z o.o. została ustalona w wysokości: 5.000.000,00 zł _słownie: pięć milionów złotych_, płatna w dniu podpisania umowy. Wartość nominalna: 1 udziału wynosi 50,00 zł, pakietu 42.431 udziałów wynosi 2.121.550 zł. Wynagrodzenie za przedmiotową transakcję w dniu podpisania umowy zostało zaliczone przez Strony umowy na poczet długu Centrum Targowa Sp. z o.o. wobec Emitenta wynikającego z umowy opisanej w raporcie bieżącym Nr 70/2016 z dnia dzisiejszego.
Spółka CHEMONT Sp. z o.o. poprzez posiadane przez Emitenta udziały w Spółce Zależnej PETRO ENERGOREM
Sp. z o.o. była jednostką stowarzyszoną w Grupie Kapitałowej CHEMOSEVIS-DWORY. Emitent podejmując decyzję o sprzedaży udziałów w PETRO ENERGOREM Sp. z o.o., nie zamierzał wyeliminować z Grupy Kapitałowej jednostki stowarzyszonej, podjął zatem decyzję o zakupie udziałów w CHEMONT Sp. z o.o. posiadanych przez PETRO ENERGOREM Sp. z o.o.
Strony transakcji uzgodniły, iż warunkiem przejścia własności udziałów na Emitenta jest przejście własności udziałów Spółki PETRO ENRGOREM Sp. z o.o. na Centrum Targowa Sp. z o.o., które nastąpi zgodnie
z postanowieniami umowy opisanej w raporcie bieżącym Nr 70/2016 z dnia dzisiejszego.
Przedmiotowa transakcja traktowana jest przez Emitenta jako inwestycja długoterminowa, powiększająca aktywa Emitenta o kwotę 5 000.000,00 zł, stanowiącą łączne wynagrodzenie za nabywane udziały. Źródłem finansowania zakupu są środki obrotowe. W konsekwencji powyższego dane finansowe nabywanej spółki stowarzyszonej będą nadal uwzględniane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY, zaś począwszy od dnia przejścia własności udziałów na CHEMOSERVIS-DWORY S.A. wykazywane również w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta jako udział w wyniku finansowym netto jednostek wycenianych metodą praw własności.
Przedmiotem działalności Spółki CHEMONT Sp. z o.o. jest świadczenie usług z zakresu budowy, montażu, modernizacji i naprawy aparatów przemysłowych, w tym: zbiorniki technologiczne i magazynowe, wymienniki płaszczowo-rurowe, reaktory procesowe, wężownice, mieszalniki, filtry, przenośniki, rurociągi technologiczne
i przemysłowe, sterylizatory, konstrukcje stalowe, oraz obróbkę plastyczną, obróbkę skrawaniem, specjalistyczne usługi spawalnicze.
Wartość aktywów Spółki CHEMONT Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 12.405 tys. zł, kapitałów własnych 4.216 tys. zł, zobowiązań i rezerw na zobowiązania 8.189 tys. zł, w tym zobowiązania długo
i krótkoterminowe 2.843 tys. zł, zobowiązania warunkowe 996 tys. zł. W 2015 roku Spółka uzyskała następujące wyniki finansowe: przychody ze sprzedaży: 24.563 tys. zł, zysk operacyjny: 1.082 tys. zł, zysk brutto: 1.385 tys. zł, zysk netto: 819 tys. zł.
Wyniki bieżące nabywanej Spółki CHEMONT Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiają się następująco: przychody ze sprzedaży 7.877 tys. zł, zysk operacyjny: 508 tys. zł, zysk brutto: 547 tys. zł, zysk netto: 414 tys. zł. Wartość aktywów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 12.309 tys. zł, kapitałów własnych
3.631 tys. zł, zobowiązań i rezerw na zobowiązania 8.678 tys. zł, w tym zobowiązania długo i krótkoterminowe
2.602 tys. zł.
Spółka PETRO ENERGOREM Sp. z o.o. jest spółką zależną od Emitenta.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm