pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Zbycie przez Emitenta udziałów w Spółce Zależnej

04-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-04
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zbycie przez Emitenta udziałów w Spółce Zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 59/2016 z dnia 08.09.2016 r. informuje, iż w dniu 3 października 2016 r. pomiędzy Emitentem _Zbywca_ a Centrum Targowa
Sp. z o.o. _Nabywca_ z siedzibą w Płocku podpisana została umowa sprzedaży, należących do Emitenta 5.036 _słownie: pięć tysięcy trzydzieści sześć_ udziałów stanowiących 50,36% wszystkich udziałów w Spółce PETRO ENERGOREM Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _Spółka Zależna Emitenta_.
Cena zbycia pakietu 50,36% udziałów w PETRO ENERGOREM Sp. z o.o., o wartości nominalnej 2.518.000,00 zł, została ustalona w wysokości: 8.485.660 zł _słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych_, z ceną zbycia jednego udziału, o wartości nominalnej 500,00 zł, w wysokości:
1.685 zł _jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt pięć złotych_. Wynagrodzenie za sprzedaż udziałów zostanie uregulowane ratalnie, w następujących wysokościach:
a_ zaliczka w wysokości 250 tys. zł wpłacona w dniu 7 września br.
b_ kwota w wysokości 535.660 zł zostanie wpłacona do dnia 7 października br.
c_ kwota w wysokości 7.700 tys. zł zostanie wpłacona do dnia 26 października br.
Strony transakcji uzgodniły termin przejścia własności udziałów na Nabywcę w dniu uregulowania wynagrodzenia.
W księgach rachunkowych Emitenta wartość ewidencyjna 5.036 udziałów w Spółce Zależnej PETRO ENRGOREM Sp. z o.o. wynosi 5.674.080,00 zł. Zarząd Emitenta podejmując decyzję o sprzedaży udziałów kierował się optymalizacją wyników finansowych Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory i tym samym brakiem oczekiwanego i pozytywnego wpływu wyników finansowych osiąganych przez Spółkę Zależną PETRO ENERGOREM Sp. z o.o. na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej, jak również brakiem perspektywy na poprawę osiąganych przez przedmiotową Spółkę wyników finansowych.
Pomiędzy Emitentem a osobami zasiadającymi w Zarządzie CENTRUM TARGOWA Sp. z o.o. nie istnieją żadne powiązania.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm