pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Roszczenie Emitenta przeciwko akcjonariuszom oraz udzielenie zabezpieczenia przeciwko Emitentowi

01-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-01
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Roszczenie Emitenta przeciwko akcjonariuszom oraz udzielenie zabezpieczenia przeciwko Emitentowi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie z wniosku Revico S.A. przeciwko Emitentowi o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, w którym Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwał nr 21/2016, 22/2016, 23/2016, 24/2016, 25/2016, 26/2016, 27/2016, 28/2016 podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 8 sierpnia 2016 r., w którym Sąd jednocześnie wyznaczył Revico S.A. dwutygodniowy termin na wytoczenie powództwa. Emitent nie posiada informacji, czy został wniesiony pozew przeciwko Emitentowi w powyższej sprawie, jednakże w przypadku otrzymania odpisu takiego pozwu, Emitent niezwłocznie przekaże informacje o tym fakcie do publicznej wiadomości.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w jego opinii powyższe postanowienie narusza prawo.
Według Emitenta, Revico S.A. oraz Andrzej Gastołek, Edward Sosnowski i Adrian Sosnowski zawarli porozumienie w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_, którego nie notyfikowali Emitentowi, ani Komisji Nadzoru Finansowego. Z uwagi na to, wszyscy wymienieni akcjonariusze są z mocy prawa objęci zakazem wykonywania prawa głosu z posiadanych przez nich akcji, który obowiązywał również na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 8 sierpnia 216 r.
Wskutek złożonego przez Emitenta wniosku przeciwko Revico S.A., Andrzejowi Gastołkowi, Edwardowi Sosnowskiemu i Adrianowi Sosnowskiemu o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie istnienia porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5_ Ustawy o ofercie pomiędzy obowiązanymi akcjonariuszami, w dniu 8 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał postanowienie, w którym postanowił zabezpieczyć roszczenie Emitenta, poprzez orzeczenie zakazu wykonywania prawa głosu przez wszystkich wymienionych akcjonariuszy.

Powyższe okoliczności nie są jedyną przyczyną, dla której postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia przeciwko Emitentowi narusza prawo.

W związku z tym, Emitent wniesie zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Revico S.A.

Zarząd Emitenta informuje również, że w wykonaniu postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Emitenta, Emitent wniósł pozew przeciwko Revico S.A., Andrzejowi Gastołkowi, Edwardowi Sosnowskiemu i Adrianowi Sosnowskiemu o ustalenie istnienia porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5_ Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm