pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Skonsolidowany raport półroczny PS 2016

29-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-08-29
CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
32-600 Oświęcim
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemików 1
_ulica_ _numer_
_33_ 480 20 00 _33_ 444 60 59
_telefon_ _fax_
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
_e-mail_ _www_
549-19-11-468 070889223
_NIP_ _REGON_
MISTERS AUDYTOR ADVISER Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody za sprzedaży 105 900 111 386 24 175 26 943
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -38 3 366 -9 814
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -967 2 408 -221 582
IV. Zysk _strata_ netto -1 309 2 070 -111 501
V. Zysk _strata_ netto przypadające Akcjonariuszom Jednostki Dominującej -246 2 001 -56 484
VI. Całkowite dochody ogółem -485 2 070 -111 501
VII. Całkowite dochody przypadające Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 578 2 039 132 493
VIII. Środki pieniężne netto z/_wykorzystane w_ działalności operacyjnej -2 170 -9 618 -495 -2 326
IX. Środki pieniężne netto z /_wykorzystane w_ działalności inwestycyjnej 2 925 -2 199 668 -532
X. Środki pieniężne netto z/_wykorzystane w_ działalności finansowej -2 016 15 619 -460 3 778
XI. Zwiększenie/_Zmniejszenie_ netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 261 3 802 -288 920
XII. Zysk netto na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,01 0,08 0,00 0,02
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w zł/EUR_ -0,01 0,08 0,00 0,02
30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XIV. Aktywa trwałe 76 443 74 056 17 273 17 378
XV. Aktywa obrotowe 120 328 96 364 27 190 22 612
XVI. Aktywa razem 196 771 170 420 44 463 39 990
37 413 24 504 8 454 5 749
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 80 451 66 524 18 179 15 611
XIX. Kapitał własny przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 70 109 69 531 15 842 16 316
XX. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 8 798 9 861 1 988 2 314
XXI. Kapitał zakładowy 20 006 20 006 4 521 4 695
XXII. Pasywa, razem 196 771 170 420 44 463 39 990
XXIII. Ilość akcji _w szt._ 25 007 500 25 007 500 25 007 500 25 007 500
XXIV. Rozwodniona ilość akcji _w szt._ 25 007 500 25 007 500 25 007 500 25 007 500
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,80 2,78 0,63 0,65
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję _w zł / EUR_ 2,80 2,78 0,63 0,65
XXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00


Skonsolidowany raport Grupy Chemoservis-Dwory za pierwsze półrocze 2016
rokuWybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm