pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Raport półroczny P 2016

29-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-08-29
CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
32-600 Oświęcim
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemików 1
_ulica_ _numer_
_33_ 480 20 00 _33_ 444 60 59
_telefon_ _fax_
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
_e-mail_ _www_
549-19-11-468 070889223
_NIP_ _REGON_
MISTERS AUDYTOR ADVISER Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody za sprzedaży 33 484 46 450 7 644 11 236
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 631 2 404 144 582
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 903 2 571 434 622
IV. Zysk _strata_ netto 1 783 2 222 407 537
V. Zysk _strata_ netto przypadające Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 783 2 222 407 537
VI. Całkowite dochody ogółem 1 783 2 222 407 537
VII. Całkowite dochody przypadające Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 783 2 222 407 537
VIII. Środki pieniężne netto z/_wykorzystane w_ działalności operacyjnej -257 -10 434 -59 -2 524
IX. Środki pieniężne netto z /_wykorzystane w_ działalności inwestycyjnej -1 982 -2 468 -453 -597
X. Środki pieniężne netto z/_wykorzystane w_ działalności finansowej 2 324 15 659 530 3 788
XI. Zwiększenie/_Zmniejszenie_ netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 85 2 757 19 667
XII. Zysk netto na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,07 0,09 0,02 0,02
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,07 0,09 0,02 0,02
30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XIV. Aktywa trwałe 80 241 65 588 18 132 15 391
XV. Aktywa obrotowe 43 695 36 162 9 873 8 486
XVI. Aktywa razem 123 936 101 750 28 005 23 877
30 795 18 395 6 959 4 317
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 039 14 036 4 980 3 294
XIX. Kapitał własny przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 71 102 69 319 16 066 16 266
XX. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 0 0 0 0
XXI. Kapitał zakładowy 20 006 20 006 4 521 4 695
XXII. Pasywa, razem 123 936 101 750 28 005 23 877
XXIII. Ilość akcji _w szt._ 25 007 500 25 007 500 25 007 500 25 007 500
XXIV. Rozwodniona ilość akcji _w szt._ 25 007 500 25 007 500 25 007 500 25 007 500
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,84 2,77 0,64 0,65
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję _w zł / EUR_ 2,84 2,77 0,64 0,65
XXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00


Jednostkowy raport Chemoservis-Dwory za pierwsze półrocze 2016 rokuWybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm