pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015 opublikowanego dnia 25.04.2016 r.

05-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-05
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015 opublikowanego dnia 25.04.2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. z siedzibą w Oświęcimiu działając na podstawie § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 25.04.2016 r. raportu rocznego koryguje niniejszym treść raportu rocznego w zakresie skonsolidowanych danych finansowych.
Niniejsza korekta została dokonana z uwagi na fakt, iż na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok, wstępne sprawozdanie finansowe sporządzone dla potrzeb konsolidacji spółki zależnej Petro EnergoRem Sp. z o.o. należącej do Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory, na podstawie którego dokonano konsolidacji danych finansowych Grupy za 2015 rok, nie było zbadane przez biegłego rewidenta. Ostateczne sprawozdanie finansowe spółki zależnej Petro EnergoRem Sp. z o.o. zostało sporządzone dnia 8 lipca 2016 roku, a opinia wraz z raportem z badania sprawozdania została wydana w dniu 12 lipca 2016 roku. Zbadane sprawozdania za 2015 rok: finansowe i z działalności spółki zależnej zostały zatwierdzone w dniu 13 lipca 2016 roku na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Petro EnergoRem Sp. z o.o. Wobec znaczących różnic w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym, w porównaniu do danych przekazanych do konsolidacji w kwietniu br., zarówno w wyniku finansowym spółki Petro EnergoRem, jak i w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w poszczególnych elementach sprawozdania, Zarząd Jednostki Dominującej Chemoservis-Dwory S.A., celem zachowania czytelności sprawozdania, zdecydował o skorygowaniu skonsolidowanych sprawozdań za 2015 rok i poddanie go ponownemu badaniu przez biegłego rewidenta.
Skonsolidowany Raport Roczny za 2015 roku, w ostatecznym brzmieniu, zostanie w dniu dzisiejszym opublikowany na stronie internetowej Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm