pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy

25-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-25
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. _Emitent_ informuje, że po podpisaniu w dniu 24 maja 2016 roku, przez Emitenta oraz Spółkę Zależną Zakład Energetyczny ZEN Sp. o.o. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneksów do umów o kredyty w rachunkach bieżących, łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem Millennium S.A. oraz jego spółkami zależnymi wynosi 10.306.217,00 zł.

Najwyższą pod względem wartości umowę stanowi aneks do umowy o linię wielowalutową przyznający kredyt
w rachunku bieżącym w wysokości 6 mln zł _słownie: sześć milionów złotych_ zawarty w dniu 24 maja 2016 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotowy aneks przedłuża okres kredytowania od 22.05.2016 rok do 12.08.2016 rok oraz wprowadza obniżanie dostępnego limitu kredytowego po 500 tys. zł w cyklach tygodniowych. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M +1,2% marży, zaś prowizja za zawarcie aneksu wynosi 0,2% kwoty przyznanego globalnego limitu.

Zabezpieczeniem przyznanego limitu w ramach linii wielowalutowej jest hipoteka na nieruchomościach położonych w Oświęcimiu do wysokości 9 mln zł, obejmująca prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynki administracyjno-socjalne i hale produkcyjne Emitenta, oraz weksel in blanco z deklaracją wekslową, który może zostać wypełniony do kwoty 10,2 mln zł.

Przedmiotowa umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości zawartych umów lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory S.A.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Tekst jednolity Dz. U. z dnia 28.01.2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm