pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Ustanowienie zastawu na mieniu spółki zależnej MD-proeco Sp. z o.o.

19-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-19
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu na mieniu spółki zależnej MD-proeco Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A., _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 19 maja 2016 roku, otrzymała od podmiotu zależnego informację następującej treści:

Spółka MD-proeco Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy _"Zastawca"_ informuje, że w dniu 19.05.2016 r. powzięła informację o wpisie przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów, dokonanym w dniu 10.05.2016 r. do Rejestru Zastawów, zastawu o najwyższej sumie zabezpieczenia 40.500.000,00 zł. Przedmiotem zastawu jest zbiór o zmiennym składzie, składający się z wszelkich środków trwałych Zastawcy, których wartość na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 9.514.456,73 _słownie: dziewięć milionów pięćset czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć 73/100_ zł. Wpisu dokonano na wniosek spółki BSWW TRUST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Zastawnik"_, będącej Administratorem Zabezpieczeń wyemitowanych w dniu 30 marca 2016 r przez Emitenta obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 27.000.000,00 zł. Zastawnik jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 marca 2020 roku.

Pomiędzy Emitentem a Zastawnikiem oraz pomiędzy osobami zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1. oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jednolity Dz. U. z dnia 28.01.2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm