pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Raport roczny R 2015

25-04-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-04-25
CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
32-600 Oświęcim
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Chemików 1
_ulica_ _numer_
_33_ 480 20 00 _33_ 444 60 59
_telefon_ _fax_
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
_e-mail_ _www_
549-19-11-468 070889223
_NIP_ _REGON_
Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 992 75 548 20 549 18 034
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 77 415 69 555 18 499 16 603
III. Zysk _strata_ za sprzedaży 8 577 5 993 2 049 1 431
IV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 219 2 045 1 008 488
V. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 4 044 3 349 966 799
VI. Zysk _strata_ netto 3 294 2 930 787 700
VII. Zysk _starta_ netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 3 294 2 930 787 700
VIII. Całkowite dochody ogółem 3 291 2 932 786 700
IX. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 3 291 2 932 786 700
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 090 728 -1 694 174
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 852 -2 734 -920 -653
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 414 2 366 2 489 565
XIII. Przepływy pieniężne netto razem -528 360 -126 86
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
I. Aktywa trwałe 65 588 67 039 15 391 15 728
II. Aktywa obrotowe 36 162 29 674 8 486 6 962
III. Aktywa razem 101 750 96 713 23 877 22 690
18 396 4 268 4 317 1 001
V. Zobowiązania krótkoterminowe 14 036 26 418 3 294 6 198
VI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 69 319 66 027 16 266 15 491
VII. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 0 0 0 0
VIII. Kapitał zakładowy 20 006 20 006 4 695 4 694
IX. Pasywa razem 101 750 96 713 23 877 22 690
X. Ilość akcji/udziałów _w szt._* 25 007 500 25 007 500 25 007 500 25 007 500
XI. Rozwodniona ilość akcji/udziałów _w szt._ 25 007 500 25 007 500 25 007 500 25 007 500
XII. Zysk netto na jedną akcję/udział _w zł/EUR_ 0,13 0,12 0,03 0,03
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję/udział _w zł/EUR_ 0,13 0,12 0,03 0,03
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję/udział _w zł/EUR_ 2,77 2,64 0,65 0,62
XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję/udział _w zł/EUR_ 2,77 2,64 0,65 0,62
XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję/udział _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00


Jednostkowy Raport Roczny Spółki Chemoservis-Dwory S.A. za 2015 rokRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm