pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Przeniesienie akcji do Jednostki Zależnej

08-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-08
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Przeniesienie akcji do Jednostki Zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. _Emitent_ informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2016 roku, posiadany przez Emitenta pakiet 6.440.000 sztuk akcji Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, został przeniesiony do Jednostki Zależnej MONEA XII Sp. z o.o., jako świadczenie zastępcze w miejsce świadczenia pieniężnego wynikającego z zawartej w dniu 6 kwietnia 2016 roku Umowy pożyczki _transakcja opisana w raporcie bieżącym Nr 24/2016 z dnia 6 kwietnia br._. Wartość jednostkowa akcji została określona przez Strony na kwotę 1,12 zł, a łączna wartość przeniesionego pakietu akcji na kwotę 7.212.800,00 zł _słownie: siedem milionów dwieście dwanaście tysięcy osiemset złotych_, i w takiej wysokości świadczenie zastępcze wyczerpało zobowiązanie pieniężne Emitenta wobec MONEA XII Sp. z o.o. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,75 zł, wartość nominalna pakietu 4.830.000,00 zł. Przedmiotowe akcje stanowią 9,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki BUMECH S.A. oraz uprawniają do 6.440.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Przeniesienie aktywa do Jednostki Zależnej zrealizowane zostało zgodnie z założeniami strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory.

MONEA XII Sp. z o.o. jest Jednostką Zależną Emitenta, Emitent posiada 100% udziałów w podmiocie. Pomiędzy osobami zasiadającymi w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Emitenta oraz MONEA XII
Sp. z o.o. nie występują powiązania.

Kryterium znaczącego aktywa wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory S.A.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Tekst jednolity Dz. U. z dnia 28.01.2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm