pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Zawarcie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy

06-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-06
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. _Emitent_ informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2016 roku pomiędzy Emitentem
i Jednostką Zależną MONEA XII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarta została umowa pożyczki, na kwotę
16,5 mln zł _słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych_, z terminem zwrotu do dnia 15 marca
2019 roku. Przekazanie kapitału pożyczki odbędzie się w dwóch transzach, w terminach do dnia 7 kwietnia oraz 10 czerwca br. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w wysokości 8% w skali roku, odsetki płatne będą za okresy trzymiesięczne.

Zawarta umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, jak również nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory S.A.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Tekst jednolity Dz. U. z dnia 28.01.2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm