pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Emisja obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A.

31-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Emisja obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 29 marca 2016 roku informuje, że w dniu 30 marca 2016 roku, Spółka dokonała emisji 27.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 27.000.000,00 _dwadzieścia siedem milionów_ złotych _"Obligacje"_. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji.
Środki pozyskane z emisji Obligacji Emitent przeznaczy:
a_ 10.500.000,00 _dziesięć milionów pięćset tysięcy_ złotych – na nabycie w celu umorzenia 10.500 sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta,
b_ kwotę 4.000.000,00 _cztery miliony_ zł - na bieżącą działalność operacyjną Emitenta,
c_ kwotę 12.500.000,00 _dwanaście milionów pięćset tysięcy_ zł – na nabycie 9.812.000 _dziewięć milionów osiemset dwanaście tysięcy_ sztuk akcji w kapitale zakładowym Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach oraz 1.500 sztuk obligacji serii A1 wyemitowanych przez Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach.
Obligacje są oprocentowane począwszy od dnia 31 marca 2016 r. według rocznej stopy procentowej w wysokości 7% z możliwością podwyższenia stopy procentowej o 0,5 pp na zasadach określonych w Warunkach Emisji. Odsetki będą płatne w okresach półrocznych z dołu.
Termin wykupu Obligacji został określony na dzień 30 marca 2019 roku przy czym Emitentowi przysługuje uprawnienie do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim wypadku Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kwoty równej 100,5 % wartości nominalnej każdej Obligacji powiększonej o należne odsetki na datę wykupu Obligacji.
Obligacje są obligacjami zabezpieczonymi w następujący sposób:
a_ hipoteką umowną łączną ustanowioną do kwoty 40.500.000 zł., ustanowioną na rzecz Administratora Zabezpieczeń, pełniącego funkcję administratora hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach; na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: KR1E/00060659/6, KR1E/00047981/5, KR1E/00059759/7 oraz na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00199181/0. Przedmiotowe nieruchomości należą do podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta tj. Chemoservis –Dwory S.A., MD-PROECO Sp. z o.o. Dla przedmiotowych nieruchomości zostały sporządzone operaty szacunkowe, zgodnie z którymi ich wartość została określona na łączną kwotę w wysokości – 16.612.224,00 zł;
b_ poręczeniem udzielonym przez każdego z poręczycieli na rzecz Administratora Zabezpieczeń do kwoty 40.500.000 zł. Poręczycielami są następujące podmioty: _i_ Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. zarejestrowany pod numerem KRS 0000077295 _"ZE ZEN"_, _ii_ K-Protos a.s. zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, numer 4999 _"K-Protos"_, _iii_ Balticservis Sp. z o.o. zarejestrowana pod numerem KRS 0000532434 _"Balticservis"_, _iv_ "MD-PROECO" Sp. z o.o. zarejestrowana pod numerem KRS 0000078142 _"MD-PROECO"_ oraz przez Pana Michała Dębskiego;
c_ zastawem rejestrowym ustanowionym przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń na wierzytelnościach Emitenta o zmiennym składzie składający się z wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących każdorazowo Emitentowi z tytułu dostaw towarów i usług, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 40.500.000 zł, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, wartość przedmiotu zastawu została oszacowana przez uprawniony podmiot na kwotę – 9.565.763,30 zł;
d_ zastawem rejestrowym ustanowionym przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń na 5.550 udziałach spółki ZE ZEN, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 40.500.000 zł, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, wartość przedmiotu zastawu została oszacowana przez uprawniony podmiot na kwotę – 6.522.225,52 zł;
e_ zastawem rejestrowym ustanowionym przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń na 18.333 udziałach spółki MD-PROECO, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 40.500.000 zł, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, wartość przedmiotu zastawu została oszacowana przez uprawniony podmiot na kwotę – 6.239.274,22 zł;
f_ zastawem zwykłym ustanowionym według prawa czeskiego przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń na 19.710 akcjach imiennych spółki K-Protos, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym i głosach tej spółki, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia do kwoty 40.500.000 zł lub równowartości tej kwoty w EUR lub CZK; wartość przedmiotu zastawu została oszacowana przez uprawniony podmiot na kwotę – 12.450.099,60 zł;
g_ zastawem rejestrowym ustanowionym przez ZE ZEN, na rzecz Administratora Zabezpieczeń na Mieniu Ruchomym tej spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 40.500.000 zł, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia; wartość przedmiotu zastawu została oszacowana przez uprawniony podmiot na kwotę – 29.959.191,08 zł;
h_ zastawem rejestrowym ustanowionym przez Balticservis na rzecz Administratora Zabezpieczeń na mieniu ruchomym tej spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia do kwoty 40.500.000 zł, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, wartość przedmiotu zastawu została oszacowana przez uprawniony podmiot na kwotę – 1.337.039,05 zł;
i_ zastawem rejestrowym ustanowionym przez MD-PROECO na rzecz Administratora Zabezpieczeń na środkach trwałych tej spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia do kwoty 40.500.000 zł, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, wartość przedmiotu zastawu została oszacowana przez uprawniony podmiot na kwotę – 9.514.456,73 zł;
j_ zastawem rejestrowym ustanowionym przez MD-PROECO na rzecz Administratora Zabezpieczeń na mieniu ruchomym tej spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia do kwoty 40.500.000 zł, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, wartość przedmiotu zastawu została oszacowana przez uprawniony podmiot na kwotę – 10.736.041,98 zł;
k_ poprzez zawarcie między Balticservis a Administratorem Zabezpieczeń umów przelewu wierzytelności pieniężnych przysługujących Balticservis z tytułu świadczonych usług;
l_ poprzez zawarcie między MD-PROECO a Administratorem Zabezpieczeń umów przelewu wierzytelności pieniężnych przysługujących MD-PROECO z tytułu świadczonych usług;
m_ poprzez złożenie przez Emitenta, na rzecz Administratora Zabezpieczeń, nieodwołalnej oferty sprzedaży wszystkich udziałów spółki MONEA XII sp. z o.o. za cenę określoną na podstawie wyceny tej spółki sporządzonej przez biegłego wskazanego przez Administratora zastawu, według stanu na dzień przejęcia kontroli;
n_ poprzez zawarcie między MD-PROECO a Administratorem Zabezpieczeń umowy przelewu wierzytelności przysługujących MD-PROECO od Infrastruktura Kapuściska S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości likwidacyjnej _zgłoszenie wierzytelności MD-PROECO w sprawie upadłości likwidacyjnej Infrastruktura Kapuściska S.A. z siedzibą w Bydgoszczy prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy XV GUP 6/14_;

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 26.204.487,09 zł.

Emitent ocenia, iż w okresie do dnia wykupu Obligacji, jego ogólne zobowiązania będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie adekwatnym do skali prowadzonej działalności,
a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia będą kształtować się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji.

Podstawa prawna:
Art. 5.1.11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_ z dnia 19 lutego 2009 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm