pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Powzięcie informacji o dokonaniu wadliwego wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz usiłowaniu wyłudzenia środków pieniężnych z majątku Spółki

01-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-01
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Powzięcie informacji o dokonaniu wadliwego wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz usiłowaniu wyłudzenia środków pieniężnych z majątku Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Niniejszym, jako Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuję, że aktualny skład organów Spółki przedstawia się następująco:
Zarząd: Wojciech Mazur – Prezes Zarządu;
Rada Nadzorcza: Dariusz Eugeniusz Zych, Andrzej Janiak, Tomasz Mazur, Jarosław Lisiewicz, Tomasz Piotr Pańczyk.
Jednocześnie wyjaśniam, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki powziął informację o dokonaniu w dniu 29 lutego 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS w zakresie składu organów Spółki, to jest wykreślił osoby aktualnie pełniące funkcje w organach Spółki, wskazane powyżej oraz wpisał Pana Marcina Marcinkiewicza, jako Prezesa Zarządu Spółki oraz Piotra Łątkę, Rafała Lewandowskiego, Michała Kowalewskiego, Andrzeja Golata i Macieja Krajewskiego, jako członków Rady Nadzorczej Spółki.
Zarząd Spółki wyjaśnia, że powyższe osoby, to jest: Marcin Marcinkiewicz, Piotr Łątka, Rafał Lewandowski, Michał Kowalewski, Andrzej Golat i Maciej Krajewski, nigdy nie zostały powołane w skład organów Spółki, nie pełniły i nie pełnią w nich żadnych funkcji, tym samym pan Marcin Marcinkiewicz nie był i nie jest uprawniony do reprezentowania Spółki.
Wpis z dnia 29 lutego 2016 r. został dokonany bez podstawy prawnej, w oparciu o dokumenty uzyskane w wyniku przestępstwa. Uprawdopodabnia to okoliczność, że osoby działające rzekomo w imieniu Spółki usiłowały w dniu dzisiejszym wypłacić z rachunków bankowych Spółki znaczne kwoty pieniężne.
Zarząd Spółki zapewnia akcjonariuszy i kontrahentów Spółki, że podjął już działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i doprowadzenie do zgodności informacji ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców KRS ze stanem faktycznym. W szczególności Zarząd Spółki zawiadomi o zaistniałej sytuacji Komisję Nadzoru Finansowego i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm