pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta

15-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-15
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 15 lutego 2016 roku, otrzymał następującej treści zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta:
"Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "PKO Bank Polski S.A."_, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 4 i oraz art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej "Ustawa o ofercie publicznej"_, informuje, iż przekroczył 5% głosów w ogólnej liczbie głosów spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223; _dalej: "Spółka"_.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego obowiązek zawiadomienia

W dniu 12 lutego 2016 r. PKO Bank Polski S.A. przekroczył 5% głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku z przejęciem na własność przez PKO Bank Polski S.A. przedmiotu zabezpieczenia w postaci akcji Spółki w trybie art. 22 ustawy z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowego udziału
w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów

Przed zdarzeniem, powodującym obowiązek zawiadomienia, PKO Bank Polski S.A. i jej podmioty zależne nie posiadały akcji Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział
w ogólnej liczbie głosów

• Liczba posiadanych akcji: 2 476 781
• Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 9,90%
• Liczba głosów z posiadanych akcji: 2 476 781
• Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 9,90%

PKO Bank Polski S.A. jednocześnie informuje, że nie istnieją podmioty od niej zależne posiadające akcje Spółki i nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm