pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Łączne kryterium umowy znaczącej w spółce zależnej Emitenta

08-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-08
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Łączne kryterium umowy znaczącej w spółce zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 lutego 2016 roku, otrzymał od podmiotu zależnego PETRO EnergoRem Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ("Spółka") informację następującej treści:

"Zarząd Spółki PETRO EnergoRem Sp. z o.o. w Płocku informuje, że w dniu 05.02.2016 roku została zawarta Umowa z firmą PKN ORLEN S.A. , która wpłynęła do PETRO EnergoRem sp. z o.o. w Płocku
w dniu 08.02.2016 roku. Przedmiot Umowy - wykonanie prób hydraulicznych i ciśnieniowych rurociągów w Grupie P1 podczas remontu planowego instalacji OLEFINY II w Zakładzie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku, o wartości 423 120,00 złotych brutto.
Łączna wartość umów zawartych z PKN ORLEN S.A. oraz spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN od dnia 03.12.2015 r. wynosi : 7 149 010,92 PLN brutto.
Największą wartość stanowi Umowa na wykonanie prac remontowych w branży mechanicznej dotyczących remontu odtworzeniowego obrotowych podgrzewaczy powietrza Kotła OOG nr 3, zabudowanego na Wydziale Kotłowym w Zakładzie Elektrociepłowni (EC) na terenie Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku.
Data zawarcia Umowy: 22.01.2016 roku
Wartość Umowy: 4 864 650 PLN brutto.
Termin realizacji prac: 15.04.2016 roku – 15.09.2016 roku
Kary Umowne: Zamawiający jest uprawniony do naliczenia i żądania zapłaty przez Wykonawcę następujących kar umownych:
• za opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy - 0,2% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,
• za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - 0,2% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,
• w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - 20% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy.
Umowa nie zawiera warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.)"


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm