pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 3 listopada 2015 r., wraz z uzasadnieniem.

14-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-14
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 3 listopada 2015 r., wraz z uzasadnieniem.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. (zwany dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 13 października 2015 roku otrzymał od Akcjonariusza PETRO Mechanika S.A.. (zwany dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie przepisu art. 385 § 3 oraz przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującej ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 3 listopada 2015 roku dodatkowych punktów porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A. oraz wybór Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Akcjonariusz ten wniósł także o umieszczenie ww. punktów w przedstawionej kolejności po aktualnym punkcie numer 6, a przed punktem numer 7 porządku obrad NWZ Spółki.

Uzasadniając żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ Chemoservis – Dwory S.A. Akcjonariusz podał, że "Wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia wskazanych spraw ma na celu zabezpieczenie interesu akcjonariusza mniejszościowego."

Treść żądania umieszczenia spraw w porządku obrad NWZA Chemoservis – Dwory S.A. wraz z uzasadnieniem, Emitent przekazuje w załączeniu. Projekty uchwał do żądania Akcjonariusz PETRO MECHANIKA S.A. nie załączył.

Z uwagi na terminowe wniesienie przez Akcjonariusza opisanego wyżej żądania, wraz z uzasadnieniem, w odniesieniu do powyższego, Zarząd Spółki przedstawia zaktualizowany porządek obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 listopada 2015 roku:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwał w sprawie:
a. Przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Chemoservis – Dwory S.A.
b. Powołania w skład Rady Nadzorczej Chemoservis – Dwory S.A.
c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A. oraz wybór Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
d. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki Chemoservis-Dwory S.A.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4,5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm