pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Skonsolidowany raport półroczny PS 2015

28-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2015-08-28
CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
(33) 480 20 00 (33) 444 60 59
(telefon) (fax)
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
549-19-11-468 070889223
(NIP) (REGON)
MISTERS AUDYTOR ADVISER Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111 386 100 450 26 943 24 040
2. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 99 415 89 503 24 048 21 420
3. Zysk (strata) ze sprzedaży 11 971 10 947 2 896 2 620
4. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 366 3 614 814 865
5. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 408 2 933 582 702
6. Zysk (strata) netto 2 032 2 237 491 535
7. Zysk (strata) netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 2 001 1 802 484 431
8. Całkowity dochód ogółem 2 070 2 247 501 538
9. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 2 039 1 812 493 434
10. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 618 -12 197 -2 326 -2 919
11. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 199 -3 423 -532 -819
12. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 619 11 497 3 778 2 752
13. Przepływy pieniężne netto, razem 3 802 -4 123 920 -987
30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
14. Aktywa trwałe 74 300 71 307 17 714 16 730
15. Aktywa obrotowe 116 918 96 325 27 875 22 599
16. Aktywa razem 191 218 167 632 45 589 39 329
25 487 8 585 6 076 2 013
18. Zobowiązania krótkoterminowe 85 755 80 748 20 445 18 945
19. Kapitał własny przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 69 113 67 470 16 478 15 830
20. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 10 863 10 829 2 590 2 541
21. Kapitał zakładowy 20 006 20 006 4 770 4 694
22. Pasywa, razem 191 218 167 632 45 589 39 329
23. Ilość akcji (w szt.) 25 007 500 25 007 500 25 007 500 25 007 500
24. Rozwodniona ilość akcji (w szt.) 25 007 500 25 007 500 25 007 500 25 007 500
25. Zysk netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,08 0,16 0,02 0,04
26. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 0,08 0,16 0,02 0,04
27. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,76 2,70 0,66 0,63
28. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w zł / EUR) 2,76 2,70 0,66 0,63
29. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Skonsolidowany raport Grupy Chemoservis-Dwory za pierwsze półrocze 2015
rokuWybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm