pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Zawarcie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości

13-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-13
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 13/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku, Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") podaje do wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 2015 roku podpisano umowę z Prochem S.A. z siedzibą w Warszawie na dostawę i montaż rurociągów, instalacji wody chłodniczej, instalacji p.poż, wykonanie montażu aparatów i urządzeń, wykonanie izolacji aparatów, urządzeń, kolumn oraz rurociągów na "Instalacji do produkcji Etanolu Neutralnego Odwodnionego" w Zakładzie Produkcji Etanolu "Goświnowice" w Głębinowie koło Nysy w zakresie objętym dokumentacją techniczną Prochem S.A..

W związku z poszerzeniem zakresu robót wynagrodzenie zwiększyło się z kwoty 6.968.000,00 PLN (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) + VAT do kwoty 7.118.000,00 PLN (siedem milionów sto osiemnaście tysięcy złotych) + VAT.

W umowie przewidziano kary za: każdy dzień opóźnienia wykonania robót w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto; każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad robót w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia. Zamawiający uprawniony jest do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia netto.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm