pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

05-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-05
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2015 roku podpisał z YARA Environmental Technologies GmbH z siedzibą w Wiedniu Umowę Współpracy nr YARA ETA-CHEMOSERVIS/07/2015 na wykonanie robót w ramach projektu Budowa instalacji odazotowania spalin w EC Janikowo Ciech Soda Polska S.A. Termin zakończenia wyznaczono na 15 października 2018 roku.
Wynagrodzenie należne za wykonanie ustalonego zakresu robót wynosi 27.356.000,00 PLN netto + VAT. Odpowiedzialność względem Zamawiającego ogranicza się do kwoty należnego wynagrodzenia.
W umowie przewidziano kary za:
• Niedotrzymania terminów w wysokości 0,1% ceny netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeżeli zwłoka w przejęciu do instalacji do eksploatacji przekroczy 90 dni Zamawiający będzie upoważniony do odstąpienia od umowy lub w całości lub w zakresie niewykonanej części umowy
• Niedotrzymanie terminu złożenia kompletnego wniosku do wydania decyzji o pozwolenie na budowę w wysokości 5 tysięcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku niewywiązania się z terminu przejęcia instalacji do eksploatacji
• Niedotrzymanie ustalonego okresu wyłączenia każdego z kotłów do eksploatacji
w wysokości 0,1% ceny netto za każdy dodatkowy dzień wyłączenia każdego z kotłów
z eksploatacji
• Niedotrzymanie uzgodnionego terminu usunięcia wady w czasie podstawowego okresu gwarancji i wydłużonego okresu gwarancji w wysokości 0,1% ceny netto za każdy zakończony dzień zwłoki w usunięciu wady
• W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w zakresie niewykonanej części umowy Strony uprawione są do otrzymania kary umownej w wysokości 10% ceny netto
Niedotrzymanie parametrów gwarantowanych instalacji grupy B przewidziano kary za:
• Nieosiągnięcie zużycia roztworu wody amoniakalnej (w przeliczeniu na 24% roztwór)
w celu zapewnienia parametrów gwarantowanych dla pracy ciągłej instalacji przy pracy kotła z wydajnością nominalną w wysokości 100.000,00 zł za przekroczenie o 1kg/h
• Nieosiągnięcie dyspozycyjności instalacji w wysokości 1.500 zł za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę postoju
• Nieosiągnięcie gwarantowanego stopnia konwersji SO2 do SO3 przy zapewnieniu parametrów gwarantowanych dla pracy ciągłej instalacji w wysokości 250.000,00 zł za każde rozpoczęte przekroczenie o 0,1%
Łączna suma kar umownych z tytułu niedotrzymania parametrów gwarantowanych grupy B nie przekroczy 15% ceny netto instalacji.
W przypadku niedotrzymania parametrów gwarantowanych grupy A Zamawiający może odstąpić od umowy w całości.
Łączna suma kar umownych wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych w umowie dotycząca danej instalacji nie przekroczy 25% ceny netto danej instalacji.
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm