pieniadz.pl

CAM Media SA
Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących spółki zależnej

22-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-22
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 133), informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał dokumenty, z których wynika, że na mocy postanowienia z dnia 7 października 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej, przysługującej NEXTBIKE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "NEXTBIKE"), jednostki zależnej od Emitenta, z tytułu wykonania umowy nr BKM-I.272.2.205, zawartej w 2015 roku przez NEXTBIKE z Miastem Białystok. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego została zawarta przez NEXTBIKE z administratorem zastawu GHMW – Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz – radcowie prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie w dniu 28 września 2015 roku.

Przedmiot zastawu rejestrowego został wyceniony na kwotę 1.691.200,00 zł. Wycena została dokonana na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez NEXTBIKE na podstawie uchwały Zarządu nr 01/08/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł, działających przez administratora zastawu. Zastaw rejestrowy został ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A na wypadek braku ich zaspokojenia w terminie. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 7.500.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia).

Emitent ani osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane z zastawnikiem ani z osobami nim zarządzającymi.

Wartość przedmiotu zastawu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania przedmiotu zastawu za aktywa o znacznej wartości.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm