pieniadz.pl

CAM Media SA
Dokonana zmiana Statutu Emitenta

15-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-15
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Dokonana zmiana Statutu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133), w związku z wpisaniem w dniu 15 października 2015 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, wynikających z uchwały nr 17/15 i z uchwały nr 18/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2015 roku, wskazuje treść dokonanych zmian:
1) Tytuł:
dotychczasowa treść:
"STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA"
aktualna treść:
"STATUT LARQ S.A."
2) § 1 ust. 1 Statutu Spółki:
dotychczasowa treść:
"1. Firma spółki brzmi CAM MEDIA Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy CAM MEDIA S.A."
aktualna treść:
"1. Firma Spółki brzmi LARQ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy LARQ SA."
3) § 4 ust. 1 Statutu Spółki:
dotychczasowa treść:
"1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, według klasyfikacji Polskiej Działalności Gospodarczej jest:
1) PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych,
2) PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
3) PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,
4) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,
5) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet,
6) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
7) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
8) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
9) PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
10) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
11) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
12) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
13) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
14) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
15) PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
16) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
17) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
18) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
19) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
20) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
21) PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna,
22) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
23) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
24) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
25) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
26) PKD 85.32.A - Technika,
27) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
28) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
29) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
30) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację."
aktualna treść:
"1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, według klasyfikacji Polskiej Działalności Gospodarczej jest:
1) PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych,
2) PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
3) PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,
4) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,
5) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet,
6) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
7) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
8) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
9) PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
10) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
11) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
12) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
13) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
14) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
15) PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
16) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
17) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
18) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
19) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
20) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
21) PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna,
22) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
23) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
24) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
25) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
26) PKD 85.32.A - Technika,
27) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
28) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
29) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
30) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.
31) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
32) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
33) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
34) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
35) PKD 77.11 Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
36) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
37) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
38) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
39) PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura."
4) § 5 ust. 4 Statutu Spółki:
w związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w § 5 po dotychczasowym ust. 3, dodany został nowy ust. 4 w brzmieniu:
"4. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2015 roku numer 17/15 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 37.500 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 375.000 (słownie: trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 37.500 zł ( słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2015 roku numer 16/15 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z prawem do objęcia akcji serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej Spółki."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm