pieniadz.pl

CAM Media SA
Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego

30-09-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-30
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), informuje, że w konsekwencji uchwały nr 15/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, Rada Nadzorcza CAM Media Spółka Akcyjna podjęła w dniu 29 września 2015 roku uchwałę nr 1/09/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu Realizacji Programu Motywacyjnego (dalej "Regulamin").

Program Motywacyjny (dalej: "Program Motywacyjny") polega na przyznaniu uczestnikom programu prawa do objęcia nie więcej niż 375.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (dalej: "Akcje"). Prawo to będzie realizowane przy wykorzystaniu warrantów subskrypcyjnych. W uchwalonym Regulaminie zostały określone warunki uzyskania uprawnienia do objęcia warrantów subskrypcyjnych, a w efekcie Akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego.

Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały nr 2/09/15 z dnia 29 września 2015 roku postanowiła również, że na dzień podjęcia uchwały jedynym uczestnikiem Programu Motywacyjnego będzie Pan Mikołaj Chruszczewski, pełniący funkcję Członka Zarządu CAM Media S.A. (dalej "Beneficjent Programu"). Program realizowany będzie w okresie trzech lat obrotowych, począwszy od 2015 roku, tj. w roku 2015, 2016 i 2017.

Zgodnie z Regulaminem, aby Beneficjent Programu uzyskał prawo do objęcia Akcji muszą być spełnione łącznie warunki (i) – (iv) opisane poniżej.
(i) w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego średni kurs akcji Spółki za dowolny 3-miesięczy okres (liczony jako średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia 62 następujących po sobie dni sesyjnych w danym roku) musi osiągnąć następujący poziom:
a. w pierwszym roku realizacji programu (tj. roku 2015): 5,34 zł
b. w drugim roku realizacji programu (tj. roku 2016): 5,82 zł
c. w trzecim roku realizacji programu (tj. roku 2017) 10,73 zł
(ii) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok, za który Program Motywacyjny ma zostać zrealizowany;
(iii) Beneficjent Programu musi pozostawać w stosunku służbowym ze Spółką i nie może złożyć rezygnacji z funkcji członka Zarządu Spółki do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za rok, za który Program Motywacyjny ma zostać zrealizowany;
(iv) Beneficjent Programu nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Grupy Kapitałowej CAM Media;

Liczba Akcji, do których Beneficjent Programu będzie mógł uzyskać prawo za dany rok, zależna będzie od maksymalnej wartości średniego kursu akcji Spółki w którymkolwiek z dowolnych 3-miesięcznych okresów danego roku realizacji programu zgodnie z progami określonymi poniżej.

Pierwszy rok realizacji programu (tj. rok 2015)
Wymagana średnia Liczba akcji
trzymiesięczna cena akcji
5,34 zł 50.000
6,34 zł 62.500
7,34 zł 75.000
8,34 zł 87.500
9,34 zł 100.000

Drugi rok realizacji programu (tj. rok 2016)
Wymagana średnia Liczba akcji
trzymiesięczna cena akcji
5,82 zł 25.000
6,82 zł 37.500
7,82 zł 50.000
8,82 zł 62.500
9,82 zł 75.000
11,82 zł 100.000
14,82 zł 125.000

Trzeci rok realizacji programu (tj. rok 2017)
Wymagana średnia Liczba akcji
trzymiesięczna cena akcji
10,73 zł 25.000
11,73 zł 33.333
12,73 zł 41.667
13,73 zł 50.000
14,73 zł 75.000
15,73 zł 100.000
19,73 zł 125.000
23,73 zł 150.000

W przypadku, gdy wymagana średnia trzymiesięczna cena Akcji w danym roku realizacji Programu będzie znajdować się pomiędzy dwoma progami cenowymi, Beneficjent Programu będzie uprawniony do objęcia Akcji w liczbie przypisanej do niższego z progów.

Organem Spółki odpowiedzialnym za nadzór i rozliczenie Programu Motywacyjnego będzie Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza Spółki w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok realizacji programu potwierdzi w drodze uchwały, że zostały spełnione przesłanki uzyskania uprawnienia realizacji programu za dany rok oraz w oparciu o dane dostarczone przez Spółkę ustali łączną liczbę Akcji, których prawo objęcia przysługiwać będzie Beneficjentowi Programu za dany rok realizacji programu.

Beneficjent Programu będzie mógł objąć Akcje w terminie do końca kwartału, w którym otrzymał ofertę nabycia warrantów subskrypcyjnych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm