pieniadz.pl

CAM Media SA
Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą

16-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-16
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 16 października 2015 roku otrzymał zawiadomienie od jednego z członków Rady Nadzorczej o transakcji nabycia przez niego akcji Emitenta.

Zawiadomienie zostało sporządzone w Warszawie w dniu 13 października 2015 roku.

Z treści przekazanego zawiadomienia wynika, że członek Rady Nadzorczej nabył w okresie od dnia 7 października 2015 roku do dnia 9 października 2015 roku 6.489 (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela Emitenta w trzech transakcjach po średniej cenie kupna 5,13 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 33.314,50 zł. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako transakcje sesyjne zwykłe.

Szczegółowe informacje na temat transakcji zawiera tabela poniżej:
Data Wolumen transakcji Rodzaj transakcji Cena za jedną akcję (zł) Wartość transakcji (zł)
07.10.2015 1.573 kupno 4,77 7.503,21
08.10.2015 1.557 kupno 4,82 7.504,74
09.10.2015 3.359 kupno 5,45 18.306,55

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz.1950).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm