pieniadz.pl

BEDZIN
Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.

24-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-24
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 października 2016 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu _"Spółka Zależna"_ informację, że w dniu 24 października 2016 r. Spółka Zależna zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bankiem"_ kolejną umowę– Umowę Kredytu inwestycyjnego.
Od daty ostatniego raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Spółka Zależna zawarła łącznie 3 umowy z Bankiem _w dniu 16 czerwca 2016 r., w dniu 12 września 2016 r. oraz w dniu 24 października 2016 r._, których łączna wartość wynosi 9.228.832,89 zł _słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 89/100_.

Warunki określone w umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Umową o największej wartości jest Umowa nr 2016/397/DDF Kredytu Inwestycyjnego na kwotę 4.385.475,00 zł _słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100_ zawarta dnia 24 października 2016 r.

1. Data zawarcia umowy - 24 października 2016 r.
2. Oznaczenie stron umowy
- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
3. Oznaczenie przedmiotu umowy
Umowa Kredytu Inwestycyjnego.
4. Istotne warunki umowy
Kwota kredytu: 4.385.475,00 PLN _słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100_.
Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 30 listopada 2021 r.
Oprocentowanie: Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększone o marżę Banku.
Zabezpieczeniem spłaty jest.:
- pełnomocnictwo do rachunków bieżących Spółki Zależnej,
- przelew praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotów leasingu, których nabycie sfinansowane zostanie z Umowy Kredytu Inwestycyjnego
- zastaw rejestrowy na przyszłych przedmiotach leasingu, których nabycie sfinansowane zostanie z Umowy Kredytu Inwestycyjnego
- przelew wierzytelności z umów leasingu obejmujących przedmioty leasingu, których nabycie sfinansowane zostanie z Umowy Kredytu Inwestycyjnego
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki Zależnej w trybie art. 777 par 1 kpc
- poręczenie Leasingobiorcy

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
5. Postanowienia dotyczące kar
Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.
6. Zastrzeżenia warunku lub terminu
Umowa zawiera postanowień dot. warunku lub terminu.
7. Oznaczenie umowy
Łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką Zależną a Bankiem od dnia 21 kwietnia 2016 r. do dnia zawarcia przedmiotowej umowy, osiągnęła wartość 9.228.832,89 zł, przekraczając 10% kapitałów własnych Spółki, co stanowi podstawę publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm