pieniadz.pl

BEDZIN
Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umów.

01-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-01
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta umów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 września 2016 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu _"Spółka Zależna"_ informację, że w dniu 1 września 2016 r. Spółka Zależna zawarła z bankiem Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bankiem"_ kolejną umowę – Umowę Kredytową o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności.
Od daty ostatniego raportu bieżącego nr 76/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. Spółka Zależna zawarła łącznie 5 umów z Bankiem _w dniu 22 grudnia 2015 r., w dniu 29 stycznia 2016 r., w dniu 18 lipca 2016 r. oraz w dniu 1 września 2016 r._, których łączna wartość wynosi 14.388.500,00 zł _słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100_.

Warunki określone w umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Umową o największej wartości jest Umowa Kredytowa nr U0003118111258 o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 7.191.000,00 zł _słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100_ zawarta w dniu 1 września 2016 r.

1. Data zawarcia umowy - 1 września 2016 r.
2. Oznaczenie stron umowy
- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
- Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
3. Oznaczenie przedmiotu umowy
Umowa Kredytowa o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności
4. Istotne warunki umowy
Kwota kredytu: 7.191.000,00 zł _słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100_
Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Oprocentowanie: Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki referencyjnej WIBOR 3M, powiększone o marżę Banku.
Zabezpieczeniem spłaty jest m.in.:
- pełnomocnictwo do rachunków bieżących,
- przelew wierzytelności z umów leasingu
- przelew praw z polisy ubezpieczeniowej
- zastaw rejestrowy na przedmiotach leasingu,
Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
5. Postanowienia dotyczące kar
Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.
6. Zastrzeżenia warunku lub terminu
Umowa nie zawiera postanowień dot. warunku lub terminu.
7. Oznaczenie umowy
Niniejsze umowy uznane zostały za znaczące z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Spółki Zależnej oraz Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm