pieniadz.pl

BEDZIN
Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.

06-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-06
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06 lipca 2016r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta – Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą Poznaniu _"Spółka Zależna"_ informację, że Spółka Zależna zawarła z Panem Sylwestrem Komisarkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Sylwester Komisarek P.W. "Inter-KomTrans" z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim _"Korzystającym"_ Umowę leasingu finansowego.
W okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka Zależna zawarła łącznie trzy umowy
z Korzystającym, których łączna wartość wynosi 10.370.000,00 zł _słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100_ netto. Umową o największej wartości jest umowa na kwotę 4.180.000,00 zł _słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100_ zawarta dnia 04 maja 2016r.1. Data zawarcia znaczącej umowy – 04 maja 2016r.

2. Oznaczenie stron umowy
 Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu _Finansujący_;
 Sylwester Komisarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sylwester Komisarek P.W. "Inter-KomTrans" z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim _Korzystający_.

3. Oznaczenie przedmiotu umowy
Umowa Leasingu Finansowego, której przedmiotem jest 38 sztuk wagonów.

4. Istotne warunki umowy
 Wartość netto przedmiotu leasingu: 4.180.000,-zł _słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100_;
 Czas trwania umowy: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu leasingu.
 Czynsze leasingowe płatne są przez Korzystającego w terminie do 20 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło podpisanie protokołu przekazania przedmiotu leasingu.
 Oprocentowanie: Oprocentowanie Umowy jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M i aktualizowane po upływie każdego miesiąca, powiększone o marżę Finansującego.
 Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco z wystawienia Korzystającego wraz deklaracją wystawcy do weksla in blanco wraz z poręczeniem; przelew wierzytelności w zakresie wierzytelności, przysługujących Korzystającemu z tytułu Umowy dzierżawy.
 Korzystającemu przysługuje prawo do zakupu od Spółki Zależnej przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu na warunkach określonych w umowie.

5. Postanowienia dotyczące kar
Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu
Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku.

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą
Lączna wartość podpisanych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą.

Podstawa prawna
§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm