pieniadz.pl

AB SA
Raport roczny R 2015

13-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską _UE_.
w walucie
data przekazania: 2016-10-13
AB Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
AB S.A. Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
55-040 Magnice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Europejska 4
_ulica_ _numer_
71 39 37 600 071 39 37 529
_telefon_ _fax_
www.ab.pl
_e-mail_ _www_
895-16-28-481 931908977
_NIP_ _REGON_
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 172 928 4 341 095 968 646 1 041 754
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 58 493 63 893 13 578 15 333
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 61 923 66 687 14 374 16 003
IV. Zysk _strata_ netto 50 902 53 131 11 816 12 750
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -55 207 76 123 -12 815 18 268
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -82 826 -37 491 -19 226 -8 997
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 74 172 9 530 17 217 2 287
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -63 861 48 162 -14 824 11 558
IX. Aktywa, razem 1 133 039 931 378 256 025 222 053
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 693 516 529 405 156 709 126 217
XI. Zobowiązania długoterminowe 170 816 100 002 38 598 23 842
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 522 700 429 403 118 111 102 375
XIII. Kapitał własny 439 523 401 973 99 316 95 836
XIV. Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 658 3 859
XV. Liczba akcji _w szt._ 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 3,14 3,28 0,73 0,79
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 3,14 3,28 0,73 0,79
XVIII. 27,15 24,83 6,14 5,92
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 27,15 24,83 6,14 5,92
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,70 0,70 0,16 0,17


Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2014 - 30 czerwca
2015 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj.
4,1944 PLN/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień
okresu 2015 - 30 czerwca 2016 r. przyjęty został kurs euro ustalony
przez NBP na ten dzień, tj. 4,4255 PLN/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku zysków i strat za okres 2014 - od 1 lipca 2014 r. do 30
czerwca 2015 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, tj. 4,1671 PLN/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku zysków i strat za okres 2015 - od 1 lipca 2015 r. do 30
czerwca 2016 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, tj. 4,3080 PLN/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2014 - od 1 lipca 2014
r. do 30 czerwca 2015 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, tj. 4,1671 PLN/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2015 - od 1 lipca 2015
r. do 30 czerwca 2016 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, tj. 4,3080 PLN/EUR.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 13/2016 z dnia 2016-10-13 o treści:


Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, działając na podstawie § 6 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
informuje, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zawartym w
jednostkowym raporcie rocznym za rok obrotowy 2015/2016 R_2015
opublikowanym w dniu 19.09.2016 r. nieprawidłowo zostały zaprezentowane
niektóre dane wskazane w Jednostkowym Sprawozdaniu z Przepływów
Pieniężnych w części "Przepływy pieniężne z działalności finansowej" za
okres zakończony 30.06.2016 r., tj.:

Wpływy z pożyczek/kredytów:


Było: 0 tys. zł


Powinno być: 23 180 tys. zł

Spłata pożyczek/kredytów


Było: - 23 180 tys. zł


Powinno być: 0 tys. zł

Odsetki


Było: - 5 502 tys. zł


Powinno być: - 7 502 tys. zł

Błąd ma wyłącznie charakter edytorski, pozostałe dane w Jednostkowym
Sprawozdaniu z Przepływów Pieniężnych oraz w zestawieniu Wybranych
danych finansowych są prawidłowe.

Skorygowane jednostkowe sprawozdanie finansowe AB S.A. za rok obrotowy
2015/2016 zostanie wysłane osobnym raportem okresowym.
Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm