pieniadz.pl

AB SA
Korekta błędu edytorskiego w jednostkowym raporcie rocznym R_2015

13-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-13
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Korekta błędu edytorskiego w jednostkowym raporcie rocznym R_2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, działając na podstawie § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zawartym w jednostkowym raporcie rocznym za rok obrotowy 2015/2016 R_2015 opublikowanym w dniu 19.09.2016 r. nieprawidłowo zostały zaprezentowane niektóre dane wskazane w Jednostkowym Sprawozdaniu z Przepływów Pieniężnych w części "Przepływy pieniężne z działalności finansowej" za okres zakończony 30.06.2016 r., tj.:

Wpływy z pożyczek/kredytów:
Było: 0 tys. zł
Powinno być: 23 180 tys. zł

Spłata pożyczek/kredytów
Było: - 23 180 tys. zł
Powinno być: 0 tys. zł

Odsetki
Było: - 5 502 tys. zł
Powinno być: - 7 502 tys. zł

Błąd ma wyłącznie charakter edytorski, pozostałe dane w Jednostkowym Sprawozdaniu z Przepływów Pieniężnych oraz w zestawieniu Wybranych danych finansowych są prawidłowe.

Skorygowane jednostkowe sprawozdanie finansowe AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 zostanie wysłane osobnym raportem okresowym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm