pieniadz.pl

AB SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2015

19-09-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską _UE_.
w walucie
data przekazania: 2016-09-19
AB Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
AB S.A. Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
55-040 Magnice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Europejska 4
_ulica_ _numer_
71 32 40 500 071 32 40 529
_telefon_ _fax_
www.ab.pl
_e-mail_ _www_
895-16-28-481 931908977
_NIP_ _REGON_
UHY ECA Audyt sp. z o.o. Sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 553 068 6 793 162 1 753 266 1 630 189
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 98 634 100 151 22 896 24 034
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 82 737 88 929 19 205 21 341
IV. Zysk _strata_ netto 64 603 68 392 14 996 16 412
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -68 533 61 003 -15 908 14 639
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 729 -95 149 -4 115 -22 833
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 947 83 236 4 166 19 975
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -68 315 49 090 -15 858 11 780
IX. Aktywa, razem 1 839 276 1 519 646 415 609 362 304
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 254 858 999 826 283 552 238 372
XI. Zobowiązania długoterminowe 202 162 134 974 45 681 32 180
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 052 696 864 852 237 871 206 192
XIII. Kapitał własny 584 418 519 820 132 057 123 932
XIV. Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 658 3 859
XV. Liczba akcji _w szt._ 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 3,99 4,22 0,93 1,01
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 3,99 4,22 0,93 1,01
XVIII. 36,10 32,11 8,16 7,66
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 36,10 32,11 8,16 7,66
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,70 0,70 0,16 0,17


Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2014 - 30 czerwca
2015 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj.
4,1944 PLN/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień
okresu 2015 - 30 czerwca 2016 r. przyjęty został kurs euro ustalony
przez NBP na ten dzień, tj. 4,4255 PLN/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku zysków i strat za okres 2014 - od 1 lipca 2014 r. do 30
czerwca 2015 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, tj. 4,1671 PLN/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku zysków i strat za okres 2015 - od 1 lipca 2015 r. do 30
czerwca 2016 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, tj. 4,3080 PLN/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2014 - od 1 lipca 2014
r. do 30 czerwca 2015 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, tj. 4,1671 PLN/EUR.Do przeliczenia
danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2015 - od 1 lipca 2015
r. do 30 czerwca 2016 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, tj. 4,3080 PLN/EUR.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm