pieniadz.pl

AB SA
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

16-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-16
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach _Emitent_, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_, informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 roku Emitent otrzymał podpisany aneks _Aneks_ do umowy wieloproduktowej z dnia 28 listopada 2013 roku _Umowa_ zawartej pomiędzy Emitentem a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach _Bank_.

Zawarty Aneks wydłuża okres obowiązywania Umowy. Limit kredytowy Umowy jest udzielony na okres do dnia 22.06.2017 roku. Termin spłaty nie może przekroczyć daty 23.06.2017 roku.

Zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowią:
- zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- zastaw rejestrowy na wierzytelnościach od wybranych klientów;
- pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym Emitenta;
- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i przedstawione zostały w RB 26/2013, 27/2014 oraz 36/2015.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm