pieniadz.pl

AB SA
Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta oraz Spółkę Zależną od Emitenta z BZ WBK S.A.

02-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-02
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta oraz Spółkę Zależną od Emitenta z BZ WBK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach _Emitent_, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 133_, informuje, że w dniu 1 czerwca 2016 roku Emitent otrzymał podpisaną Umowę o Multilinię _Umowa_ zawartą pomiędzy Emitentem i spółką zależną Rekman sp. z o.o. z siedzibą w Magnicach _Spółka_ a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna _Bank_ z siedzibą we Wrocławiu.

W ramach Umowy Bank udziela Emitentowi i Spółce limitu kredytowego w wysokości do 123 000 000,00 zł _Limit_, który może być wykorzystany:

1. przez Emitenta:
a_ w ramach kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 102.000.000,00 zł z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w kilku walutach _w PLN do kwoty 102.000.000,00 zł, w EUR do kwoty 8.000.000,00 EUR, w USD do kwoty 5.000.000,00 USD_
b_ w ramach limitu na akredytywy do kwoty 4.500.000,00 USD _w walutach USD, EUR,PLN_
c_ w ramach limitu na gwarancje bankowe do kwoty 21.000.000,00 zł _w walutach PLN, USD, EUR_

2. przez Spółkę:
a_ w ramach kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 25.000.000,00 zł z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w kilku walutach _w PLN do kwoty 25.000.000,00 zł, w EUR do kwoty 100.000,00 EUR, w USD do kwoty 100.000,00 USD_
b_ w ramach kredytu na akredytywy do kwoty 4.000.000,00 USD _w walutach PLN, USD, EUR_.

Wykorzystanie Limitu przez Emitenta i Spółkę łącznie nie może przekroczyć 123 000 000,00 zł. Limit został udzielony do dnia 31 maja 2017 roku, z zastrzeżeniem że całkowita spłata kredytu i innych należności Banku wynikających z Umowy w zakresie w jakim dotyczą one kredytu nastąpi do dnia 31 maja 2017 roku _dla kredytu w rachunku bieżącym i walutowym_ oraz 16 marca 2018 roku _dla kredytu na akredytywy_.

Oprocentowanie naliczane jest w zależności od waluty wykorzystanego kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR, EURIBOR lub LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę Banku.

Warunki Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Zabezpieczenie udzielonego Limitu stanowią:
- zastaw rejestrowy na wybranych zapasach towarów handlowych należących do Emitenta o wartości przynajmniej 24.000.000,00 zł wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego
- przelew wybranych wierzytelności handlowych Emitenta o wartości przynajmniej 28.000.000,00 zł
- zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych należących do Spółki wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego
- przelew wybranych wierzytelności handlowych Spółki o wartości przynajmniej 3.000.000,00 zł
- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5_ Kodeksu postępowania cywilnego
- weksel własny wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową
- weksel własny wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową

Na zasadach określonych w Umowie akredytywy i gwarancje, które zostały otwarte _udzielone_ na podstawie dotychczasowych umów zawartych między Emitentem i Spółką a Bankiem _o których przedłużeniu Emitent informował raportami bieżącymi nr 6/2016 i 7/2016_ zostają objęte Umową. Zadłużenie z tytułu umów kredytowych zawartych przez Emitenta i Spółkę a Bankiem _o których przedłużeniu Emitent informował raportami bieżącymi nr 6/2016 i 7/2016_ zostaje na mocy Umowy zarachowane w ciężar kredytów w rachunku bieżącym i walutowym, odpowiednio Emitenta lub Spółki, udzielonych na podstawie Umowy.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm