pieniadz.pl

AB SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

16-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską _UE_
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_
w walucie
data przekazania: 2016-05-16
AB Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
AB S.A. Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
55-040 Magnice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Europejska 4
_ulica_ _numer_
71 32 40 500 071 32 40 529
_telefon_ _fax_
www.ab.pl
_e-mail_ _www_
895-16-28-481 931908977
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 5 566 270 5 265 034 1 301 869 1 258 674
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 76 748 77 752 17 950 18 588
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 63 352 71 116 14 817 17 001
IV. Zysk _strata_ netto 50 526 54 203 11 817 12 958
V. Zysk _strata_ netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 50 526 54 203 11 817 12 958
Zysk _strata_ netto przypisany udziałowcom mniejszościowym
VI. Całkowity dochód ogółem 58 916 47 110 13 780 11 262
VII. Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 58 916 47 110 13 780 11 262
Całkowity dochód przypisany udziałowcom mniejszościowym
VIII. Przepływy pien. netto z dz. operacyjnej -125 894 -44 605 -29 445 -10 663
IX. Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej -15 117 -67 378 -3 536 -16 108
X. Przepływy pien. netto z dz. finansowej 111 923 108 945 26 177 26 045
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -29 088 -3 038 -6 803 -726
XII. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_zł/eur_ 3,12 3,35 0,73 0,80
Rozwodniony zysk_strata_na jedną akcję _zł/eur_
XIII. Liczba akcji _w szt._ 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
XIV. Stan na 31.03.2016 Stan na 30.06.2015 Stan na 31.03.2016 Stan na 30.06.2015
XV. Aktywa razem 1 818 534 1 519 646 426 046 362 304
XVI. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 572 507 519 820 134 127 123 932
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli
XVII. Kapitał własny razem 572 507 519 820 134 127 519 820
XVIII. Zobowiązani długoterminowe 208 446 134 974 48 835 32 180
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 037 581 864 852 243 084 206 192
XX. Zobowiązania razem 1 246 027 999 826 291 919 238 372
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję _zł/eur_ 35,37 32,11 8,29 7,66
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje 35,37 32,11 8,29 7,66
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIII. Przychody netto ze sp. prod. tow. i mat. 3 167 831 3 369 422 740 909 805 504
XXIV. Zysk _strata_z działalności operacyjnej 44 623 48 294 10 437 11 545
XXV. Zysk _strata_brutto 49 199 51 651 11 507 12 348
XXVI. Zysk _strata_netto 41 638 39 997 9 739 9 562
XXVII. Przepływy pien. netto z dz. operacyjnej 10 118 11 271 2 366 2 694
XXVIII. Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej -91 297 -26 908 -21 353 -6 433
XXIX. Przepływy pien. netto z dz. finansowej 46 618 15 546 10 903 3 716
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem -34 561 -91 -8 083 -22
XXXI. Stan na 31.03.2016 Stan na 30.06.2015 Stan na 31.03.2016 Stan na 30.06.2015
XXXII. Aktywa razem 1 112 203 931 378 260 567 222 053
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 672 492 529 405 157 551 126 217
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 171 149 100 002 40 097 23 842
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 501 343 429 403 117 455 102 375
XXXVI. Kapitał własny 439 711 401 973 103 015 95 836
XXXVII. Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 793 3 859
XXXVIII. Liczba akcji _w szt._ 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
XXXIX. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_zł/eur_ 2,57 3,28 0,60 0,79
XL. Rozwodniony zysk_strata_na jedną akcję zł/eur 2,57 3,28 0,60 0,79
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję _zł/eur_ 27,17 24,83 6,37 5,92
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje 27,17 24,83 6,37 5,92


Kurs średni NBP z dnia 31.03.2016: 4,2684 PLN/EUR


Kurs średni NBP z dnia 30.06.2015: 4,1944 PLN/EUR


Kurs średni za okres 01.07-31.03.2016 4,2756 PLN/EUR


Kurs średni za okres 01.07-31.03.2015 4,1830 PLN/EURW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm