pieniadz.pl

AB SA
Zawarcie znaczącej umowy

29-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-29
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 28 grudnia 2015 r. Emitent powziął informację o ustanowieniu zastawu rejestrowego na zapasach towaru, stanowiących własność spółki zależnej od Emitenta, tj. AT Computers a.s. oraz hipoteki na nieruchomości będącej własnością spółki zależnej od Emitenta, tj. AT Computers a.s., położonej w Ostrawie. Zastaw i hipoteka zostały ustanowione na rzecz Emitenta, jako zabezpieczenie umowy pożyczki, o której zawarciu Emitent informował w RB 23/2015.

Emitent jest wyłącznym akcjonariuszem spółki AT Computers Holding a.s. Spółka AT Computers Holding a.s. jest wyłącznym akcjonariuszem spółki AT Computers a.s., na której aktywach został ustanowiony zastaw rejestrowy i hipoteka.

Hipoteka została ustanowiona dnia 22 grudnia 2015 r. na podstawie umowy o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości między Emitentem jako wierzycielem hipotecznym i spółką AT Computers a.s. Hipoteka została ustanowiona na nieruchomości położonej w obszarze administracyjnym Slezská Ostrava, gmina Ostrava i wpisanej w akcie własności nr 3494, prowadzonym w Urzędzie Katastralnym dla Kraju Morawsko-Śląskiego, Zakład Katastralny Ostrava, dla obszaru katastralnego Slezská Ostrava.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony dnia 21 grudnia 2015 r. na podstawie umowy o ustanowieniu zastawu na rzeczach ruchomych – zapasach, między Emitentem jako zastawnikiem i spółką AT Computers a.s. Rzeczy ruchome (zapasy) objęte zastawem rejestrowym są wyrobami zakupionymi przez AT Computers a.s. od wybranych dostawców i na dzień zawarcia umowy o ustanowieniu zastawu na rzeczach ruchomych umieszczone były w centrum dystrybucyjnym - Prologis Park Ostrava, pod adresem: ul. 17. listopadu 3/6204, 708 00 Ostrava.

Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką i zastawem rejestrowym wynosi 448 143 405,90 CZK (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów sto czterdzieści trzy tysiące czterysta pięć 90/100 koron czeskich) powiększona o należności uboczne w postaci oprocentowania, którego wysokość została ustalona w oparciu o stałą stopę procentową w walucie CZK.

Wartość ewidencyjna wskazanych wyżej aktywów w księgach rachunkowych na dzień zawarcia umów wynosi 574 000 000 CZK (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery miliony koron czeskich).

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość aktywów, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm