pieniadz.pl

AB SA
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

04-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-04
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 4 grudnia 2015 roku Emitent otrzymał podpisany aneks z dnia 2 grudnia 2015 roku (Aneks) do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 4 grudnia 2013 (Umowa) zawartej pomiędzy Emitentem a PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank).

Łączna kwota udzielonych Spółce limitów kredytowych wynosi 120.000.000 PLN (sto dwadzieścia milionów zł), a limit ten może być wykorzystany w następujący sposób:
- Limit Gwarancji bankowych do kwoty 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów zł), przy czym maksymalny okres obowiązywania wystawionych gwarancji będzie wynosił:
a) do 18 miesięcy od daty wystawienia gwarancji dla gwarancji wystawionych do łącznej kwoty 10 000 000 PLN (dziesięć milionów zł),
b) od 18 do 36 miesięcy od daty wystawienia gwarancji dla gwarancji wystawionych do łącznej kwoty 7 000 000 PLN (siedem milionów zł),
c) od 36 do 66 miesięcy od daty wystawienia gwarancji dla gwarancji wystawionych do łącznej kwoty 3 000 000 PLN (trzy miliony zł).
- Limit Akredytyw do kwoty 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów zł);
- Kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy odnawialny oraz kredyt obrotowy nieodnawialny udostępnione w trzech walutach EUR, USD i PLN. Łączna kwota kredytów nie ulega zmianie i nie może przekroczyć 100.000.000 PLN (sto milionów zł).

Zawarty Aneks wydłuża okres obowiązywania Umowy do dnia 2 grudnia 2016 roku. Termin spłaty nie może przekroczyć 2 grudnia 2016 roku.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i przedstawione zostały w RB 15/2015, 32/2014 oraz 5/2014.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm