pieniadz.pl

AB SA
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną

26-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-26
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że w dniu 25 listopada 2015 roku Emitent powziął informację o podpisaniu aneksu z dnia 25 listopada 2015 roku (Aneks) do umowy z dnia 26 marca 2012 roku o kredyt na finansowanie i refinansowanie inwestycji (Umowa) pomiędzy spółką zależną B2B IT Spółka z o.o. (Spółka Zależna Emitenta) a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank).

Zawarty Aneks wydłuża okres obowiązywania Umowy. Kredyt jest udzielony na okres od Dnia Udostępnienia (zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy) do dnia 31.12.2022 roku.

Zapisy Aneksu w zakresie zabezpieczeń, o których Emitent przekazał informacje w RB 9/2012, przewidują warunkową rezygnację z zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na finansowanym mieniu ruchomym przedsiębiorstwa będącym własnością Kredytobiorcy wraz z cesją praw z polisy pod warunkiem dostarczenia wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy. Wycena będzie musiała zostać sporządzona przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez Bank i zweryfikowana przez Bank w minimalnej wartości określonej w umowie.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i przedstawione zostały w RB 9/2012 oraz 10/2014. Pozostałe zapisy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zaangażowania Banku wobec Grupy AB, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość umów kredytowych zawartych pomiędzy spółkami Grupy AB a Bankiem wynosi 111.500.000 PLN.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm