pieniadz.pl

AB SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

16-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE)
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
w walucie
data przekazania: 2015-11-16
AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościerzyńska 32 32
(ulica) (numer)
71 32 40 500 071 32 40 529
(telefon) (fax)
www.ab.pl
(e-mail) (www)
895-16-28-481 931908977
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 1 504 993 1 494 569 357 718 357 202
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 017 20 640 4 758 4 933
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 988 18 875 3 800 4 511
IV. Zysk (strata) netto 13 073 15 105 3 107 3 610
V. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 13 073 15 105 3 107 3 610
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym
VI. Całkowity dochód ogółem 15 602 12 717 3 708 3 039
VII. Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 15 602 12 717 3 708 3 039
Całkowity dochód przypisany udziałowcom mniejszościowym
VIII. Przepływy pien. netto z dz. operacyjnej -65 603 22 782 -15 593 5 445
IX. Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej -7 938 -24 556 -1 887 -5 869
X. Przepływy pien. netto z dz. finansowej 39 776 29 842 9 454 7 132
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -33 765 28 068 -8 026 6 708
XII. Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 0,81 0,93 0,19 0,22
XIII. Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję (zł/eur) 0,81 0,93 0,19 0,22
XIV. Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
XV. Stan na 30.09.2015 Stan na 30.06.2015 Stan na 30.09.2015 Stan na 30.06.2015
XVI. Aktywa razem 1 640 661 1 519 646 387 076 362 304
XVII. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 535 522 519 820 126 344 123 932
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli
XVIII. Kapitał własny razem 535 522 519 820 126 344 123 932
XIX. Zobowiązani długoterminowe 208 846 134 974 49 272 32 180
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 896 293 864 852 211 460 206 192
XXI. Zobowiązania razem 1 105 139 999 826 260 732 238 372
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 33,08 32,11 7,8 7,66
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje 33,08 32,11 7,8 7,66
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIV. Przychody netto ze sp. prod. tow. i mat. 871 639 961 213 207 178 229 730
XXV. Zysk (strata)z działalności operacyjnej 13 014 13 348 3 093 3 190
XXVI. Zysk (strata)brutto 11 307 12 725 2 688 3 041
XXVII. Zysk (strata)netto 9 352 10 032 2 223 2 398
XXVIII. Przepływy pien. netto z dz. operacyjnej -22 857 36 101 -5 433 8 628
XXIX. Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej -78 057 -26 018 -18 553 -6 218
XXX. Przepływy pien. netto z dz. finansowej 65 563 22 198 15 584 5 305
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem -35 351 32 281 -8 403 7 715
XXXII. Stan na 30.09.2015 Stan na 30.06.2015 Stan na 30.09.2015 Stan na 30.06.2015
XXXIII. Aktywa razem 1 033 236 931 378 243 768 222 053
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 622 949 529 405 146 970 126 217
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 170 677 99 794 40 267 23 792
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 452 191 429 403 106 684 102 375
XXXVII. Kapitał własny 410 287 401 973 96 798 95 836
XXXVIII. Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 819 3 859
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
XL. Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 0,58 3,28 0,14 0,79
XLI. Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję zł/eur 0,58 3,28 0,14 0,79
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 25,35 24,83 5,98 5,92
XLIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje 25,35 24,83 5,98 5,92


Kurs NBP z dnia 30.09.2015: 4,2386 PLN/EUR


Kurs NBP z dnia 30.06.2015: 4,1944 PLN/EUR


Kurs średni za okres 01.07.-30.09.2015 4,2072 PLN/EUR


Kurs średni za okres 01.07.-30.09.2014 4,1841 PLN/EURW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm