pieniadz.pl

Unima 2000 SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
_pełna nazwa emitenta_
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
31-866 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Skarżyńskiego 14
_ulica_ _numer_
_12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
_telefon_ _fax_
kontakt@unima2000.pl unima2000.pl
_e-mail_ _www_
677-20-87-174 351570688
_NIP_ _REGON_
IQ Audyt Sp. z o.o
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 * półrocze / 2016 półrocze /2015*
GRUPA KAPITAŁOWA UNIMA2000
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 631 16 039 3 797 3 880
II. II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 281 181 64 44
III. III. Zysk _strata_ brutto 204 129 47 31
IV. IV. Zysk _strata_ netto 69 26 16 6
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -559 1 632 -128 395
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -101 -199 -23 -48
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 379 -929 87 -225
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -281 504 -64 122
IX. IX. Aktywa, razem 26 831 24 231 6 063 5 686
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 306 8 675 2 781 2 036
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 184 1 508 268 354
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 122 7 167 2 513 1 682
XIII. XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 14 525 15 559 3 282 3 651
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 618 642
XV. XV. Liczba akcji _w szt._ 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVII. XVII. Kapitały mniejszości 0,00 -3,00 0,00 -0,70
XVIII. XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,03 0,01 0,01 0,00
XIX. IX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 5,31 5,65 1,20 1,35
XX. XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 5,31 5,65 1,20 1,35
XXI. XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,37 0,00 0,08 0,00
UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
XXII. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 275 13 081 2 802 3 164
XXIII. II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 107 163 24 39
XXIV. III. Zysk _strata_ brutto 138 305 32 74
XXV. IV. Zysk _strata_ netto 136 255 31 62
XXVI. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 183 1 548 -270 374
XXVII. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 -109 0 -26
XXVIII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 486 -867 111 -210
XXIX. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -698 572 -159 138
XXX. IX. Aktywa, razem 27 152 25 100 6 135 5 890
XXXI. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 256 7 255 2 317 1 702
XXXII. XI. Zobowiązania długoterminowe 393 574 89 135
XXXIII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 221 5 110 1 858 1 199
XXXIV. XIII. Kapitał własny 16 896 17 845 3 818 4 187
XXXV. XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 618 642
XXXVI. XV. Liczba akcji _w szt._ 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XXXVII. XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,05 0,09 0,01 0,05
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XXXVIII. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 6,18 6,21 1,40 1,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_
XXXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,37 0,09


Pozycje aktywów i pasywów przeliczono
według średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:-
30 czerwca 2015 4,1944
PLN /EURO _tabela 124/A/NBP/2015_ -
31 grudnia  2015 
 4,2615
PLN / EURO _tabela 254/A/NBP/2015_ -
30 czerwca 2016 4,4255
PLN / EURO _tabela 125/A/NBP/2016_


Pozycje rachunku zysków i strat oraz
pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca:


-  II
kwartał  2015 
 4,1341 PLN/EURO 
-  rok
2015 4,1848
PLN / EURO - 
II kwartał 
2016 
4,3805 PLN/EURO *
Dane porównywalne wybranych danych finansowych skonsolidowanych i
jednostkowych dotyczące aktywówi pasywów prezentowane są
na dzień 31.12.2015.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm