pieniadz.pl

Unima 2000 SA
Zawarcie umowy znaczącej

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.07.2016r. podpisał umowę z dnia 14.06.2016 roku na realizację robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji DOT D zlokalizowanego przy ul. Czerwonych Maków w Krakowie. Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i BUMA CONTRACTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z siedzibą w Krakowie - Zamawiający. Wartość umowy wynosi 1 946 873,00 zł netto. Termin realizacji prac objętych umową - 10.10.2016r. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 10% wynagrodzenia netto z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. Umowa przewiduje uprawnienia do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych. Umowa nie jest umową warunkową. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wykazanych w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2016 roku. Emitent oraz jednostki od niego zależne zawierały z tym kontrahentem inne umowy w okresie ostatnich 12 miesięcy, o których Emitent na bieżąco informował odrebnymi raportami.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm