pieniadz.pl

Unima 2000 SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

18-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-18
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA _Spółka _działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 do 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z późn. zm._ podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 czerwca 2016 r. na godzinę 13.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14, z następującym porządkiem obrad:
1Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:
a_sprawozdanie z własnej działalności w roku obrotowym 2015,
b_ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
c_ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
d_ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
e_ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku.
7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
a_zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
b_zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
c_zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015,
d_zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
e_przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015,
f_udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
g_udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych.
12Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 18 czerwca 2010 r. w przedmiocie użycia środków z kapitału zapasowego Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Z uwagi na proponowane zmiany w statucie _ punkt 13 porządku obrad_ do niniejszego raportu załączono jednolity obowiązujący tekst statutu oraz propozycje zmian. Ponadto do niniejszego raportu dołączono aktualny i proponowany Regulamin WZA _ punkt 14 porządku obrad_ oraz sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm