pieniadz.pl

Unima 2000 SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2015

29-04-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-04-29
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
_pełna nazwa emitenta_
UNIMA 2000 S.A Informatyka _Inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
31-866 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Skarżyńskiego 14
_ulica_ _numer_
_12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
_telefon_ _fax_
kontakt@unima2000.pl unima2000.pl
_e-mail_ _www_
677-20-87-174 351570688
_NIP_ _REGON_
BDI AUDYT Sp.z o.o z siedzibą w Krakowie ul.Śliczna 30 lok.47
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 381 37 404 7 977 8 928
II. II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 605 1 587 145 379
III. III. Zysk _strata_ brutto 464 1 438 111 343
IV. IV. Zysk _strata_ netto 170 908 41 217
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 149 -256 514 -61
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -372 -57 -89 -14
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 512 363 -361 87
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 265 50 63 12
IX. IX. Aktywa, razem 24 231 28 740 5 686 6 743
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 675 13 050 2 036 3 062
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 508 1 207 354 283
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 167 11 843 1 682 2 779
XIII. XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 15 559 15 693 3 651 3 682
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 642 642
XV. XV. Liczba akcji _w szt._ 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. XVI. Średnioważona liczba akcji _w szt._ 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVII. XVII. Kapitały mniejszości -3,00 -3,00 -0,70 -0,70
XVIII. XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,06 0,33 0,01 0,08
XIX. IX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 5,69 5,74 1,33 1,35
XX. XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 5,69 5,74 1,33 1,35
XXI. XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00


Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średniego kursu
obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:


-31
grudnia 2015 
- 4,2615
PLN/EURO _tabela 254/A/NBP/2015_-31
grudnia 2014 
- 4,2623
PLN /EURO _tabela 252/A/NBP/2014_Pozycje
rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursu średniego EURO stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień miesiąca: - rok
2015 - 
4,1848 PLN/EURO -
rok 2014 - 
4,1893 PLN / EURO


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm