pieniadz.pl

Unima 2000 SA
Aneks do znaczącej umowy

16-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-16
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Aneks do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.03.2016r.wpłynęły do Spółki obustronnie podpisane Aneksy nr 2 z 20.10.2015 oraz nr 3 z 07.12.2015 do znaczącej umowy z dnia 24.04.2015r.
Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i Buma Contractor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Krakowie-Zamawiający.
Przedmiotem umowy jest realizacja robót teletechnicznych w budynku biurowym Quattro Five przy ul. Bora Komorowskiego w Krakowie.
O niniejszej umowie informowano raportem bieżącym nr 13/2015 z 13.05.2015r. oraz raportem bieżącym nr 55/2015 z 30.12.2015r.
Aneksem nr 2 oraz aneksem nr 3 potwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót teletechnicznych co powoduje wzrost wynagrodzenia umownego z tytułu realizacji przedmiotu umowy o kwotę 531 000,00zł. W związku z dokonanymi zmianami określono nową wartość wynagrodzenia ryczałtowego, które wynosi 1 998 659,00zł.
Pozostałe istotne warunki nie ulegają zmianie. Łączna wartość wszystkich umów zawartych z Buma Contractor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza kwotę stanowiącą 10% kapitałów własnych emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm