pieniadz.pl

Unima 2000 SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015

26-02-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2015
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2016-02-26
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
_pełna nazwa emitenta_
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja _tel_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
31-866 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Skarżyńskiego 14
_ulica_ _numer_
_12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
_telefon_ _fax_
kontakt@unima2000.pl unima2000.pl
_e-mail_ _www_
677-20-87-174 351570688
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
DANE GRUPY KAPITAŁOWEJ
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 241 37 404 7 943 8 928
II. II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 601 1 587 144 379
III. III. Zysk _strata_ brutto 456 1 438 109 343
IV. IV. Zysk _strata_ netto 111 908 27 217
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 159 -256 516 -61
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -382 -57 -91 -14
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 512 363 -361 87
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 265 50 63 12
IX. IX. Aktywa, razem 24 004 28 740 5 633 6 743
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 507 13 050 1 996 3 062
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 1 508 1 207 354 283
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 999 11 843 1 642 2 779
XIII. XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 15 500 15 693 3 637 3 682
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 642 642
XV. XV. Liczba akcji _w szt._ 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVII. XVII. Kapitały mniejszości -3,00 -3,00 -0,70 -0,70
XVIII. XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,04 0,33 0,01 0,08
XIX. IX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 5,67 5,74 1,33 1,35
XX. XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 5,67 5,74 1,33 1,54
XXI. XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE JEDNOSTKOWE UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.
XXII. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 778 32 723 6 399 7 811
XXIII. II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 723 1 014 173 242
XXIV. III. Zysk _strata_ brutto 789 942 189 225
XXV. IV. Zysk _strata_ netto 599 628 143 150
XXVI. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 216 -960 530 -229
XXVII. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -158 -192 -38 -46
XXVIII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 441 613 -344 146
XXIX. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 617 -539 147 -129
XXX. IX. Aktywa, razem 24 421 29 355 5 731 6 887
XXXI. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 093 12 422 1 664 2 914
XXXII. XI. Zobowiązania długoterminowe 574 511 135 120
XXXIII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 079 10 517 1 192 2 467
XXXIV. XIII. Kapitał własny 17 328 16 933 4 066 3 973
XXXV. XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 642 642
XXXVI. XV. Liczba akcji _w szt._ 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XXXVII. XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,22 0,23 0,05 0,05
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XXXVIII. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 6,34 6,19 1,49 1,45
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_


Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średniego kursu
obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:- 31 grudnia 2014 
- 4,2623 PLN /EURO _tabela 252/A/NBP/2014_-
31 grudnia  2015
- 4,2615
PLN / EURO _tabela 254/A/ NBP/2015_Pozycje rachunku
zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono
według kursu średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca:-
rok 2014 - 4,1893 PLN/EURO -
rok 2015 - 4,1848
PLN / EURO* Dane porównywalne wybranych danych finansowych skonsolidowanych i
jednostkowych dotyczące aktywów i pasywów prezentowane są na dzień
31.12.2014 roku.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm