pieniadz.pl

Unima 2000 SA
Zawarcie znaczącej umowy

10-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-10
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.02.2016r. wpłynęła do spółki obustronnie podpisana umowa o podwykonawstwo z 01.02.2016r., w związku z podpisanym przez Emitenta z firmą Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. zleceniem z dnia 05.10.2015r. o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 44/2015 z 08.10.2015r.
Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Podwykonawca i FUREL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - Dalszy Wykonawca.
Wartość umowy wynosi 3 482 000,00 zł netto.
Przedmiotem umowy jest realizacja "pod klucz" instalacji teletechnicznych dla dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. oddział Elektrowni Opole.
Termin realizacji prac objętych umową - 31.03.2019r.
Warunki finansowe zlecenia nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów.
Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 15% wynagrodzenia brutto z tytułu niedotrzymania terminów w realizacji przedmiotu umowy. Umowa przewiduje uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych. Umowa nie jest umową warunkową.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Emitent oraz jednostki od niego zależne nie zawierały z tym kontrahentem innych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm