pieniadz.pl

TF SKOK SA
Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

16-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-16
Skrócona nazwa emitenta
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
Temat
Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 r. otrzymał informację od Domu Maklerskiego BDM S.A., iż w dniu 15 grudnia 2015 r. w ramach realizacji Programu skupu akcji własnych, zostało nabytych na Giełdzie Papierów Wartościowych 491 akcje Spółki po średniej cenie jednostkowej w wysokości 1,92 zł za jedną akcję.

Podstawą prawną nabycia papierów wartościowych Spółki jest Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2014 r. określająca zasady nabywania akcji własnych Spółki w ramach Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.

Nabyte akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda w ilości 491 sztuk, stanowią 0,00026 % udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Nabyte akcje uprawniają do 491 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 0,00050% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 32 457 akcji własnych, co uprawnia do 32 457 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,03319 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Informacje szczegółowe na temat każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji) zawiera Załącznik do niniejszego raportu.

Powodem skupu jest realizacja Programu skupu akcji własnych, którego celem jest umorzenie akcji Spółki nabytych w ramach realizacji Programu skupu w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

Szczegółowe wskazanie warunków i celów realizacji Programu skupu zostało wykonane przez Spółkę w Raporcie Bieżącym Nr 23/2014 z 22.12.2014 r. w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TF SKOK S.A. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Szczegółowa podstawa prawna: art. § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm