pieniadz.pl

Ustanowienie zastawu na rachunku spółki zależnej Emitenta

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
RANK PROGRESS S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu na rachunku spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 23 czerwca 2016 r., zastawu rejestrowego na rachunku bankowym należącym do spółki zależnej Emitenta, Progress VIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: Progress VIII_, o najwyższej sumie zabezpieczenia do 159.547.500,00 PLN. Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Bank_, wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem nr 23/2016 w dniu 9 czerwca 2016 r. Na dzień ustanowienia zastawu Progress VIII nie posiadał środków na przedmiotowym rachunku.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisaną hipotekę uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta, pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-01-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5354 +0,10%  +0,44gr
  • USD dolar 3,7255 -0,15%  -0,57gr
  • GBP funt 5,0920 -0,63%  -3,24gr
  • CHF frank 4,2102 +0,12%  +0,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm