pieniadz.pl

Ustanowienie zastawu na rachunku spółki zależnej Emitenta

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
RANK PROGRESS S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu na rachunku spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 23 czerwca 2016 r., zastawu rejestrowego na rachunku bankowym należącym do spółki zależnej Emitenta, Progress VIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: Progress VIII_, o najwyższej sumie zabezpieczenia do 159.547.500,00 PLN. Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Bank_, wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem nr 23/2016 w dniu 9 czerwca 2016 r. Na dzień ustanowienia zastawu Progress VIII nie posiadał środków na przedmiotowym rachunku.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisaną hipotekę uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta, pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4139 +0,09%  +0,38gr
  • USD dolar 3,7302 +0,17%  +0,62gr
  • GBP funt 4,8878 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 4,0856 -0,34%  -1,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm