pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
RANK PROGRESS S.A. Developerska _dev_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
59-220 Legnica
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Złotoryjska 63
_ulica_ _numer_
_76_ 746 77 71 _76_ 746 77 70
_telefon_ _fax_
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
_e-mail_ _www_
691-19-97-774 390576060
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półroczne / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 39 161 37 084 8 940 8 970
II. Zysk/strata na sprzedaży 7 554 7 399 1 724 1 790
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 43 398 _13 313_ 9 907 _3 220_
IV. Zysk/strata brutto 21 720 _20 986_ 4 958 _5 076_
V. Zysk/strata netto 12 621 _26 554_ 2 881 _6 423_
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 19 966 13 710 4 558 3 316
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 52 185 _4 305_ 11 913 _1 041_
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej _64 436_ _12 767_ _14 710_ _3 088_
IX. Przepływy pieniężne razem 7 715 _3 362_ 1 761 _813_
X. Stan na 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XI. Nieruchomości inwestycyjne 695 126 722 064 157 073 169 439
XII. Aktywa razem 938 667 969 296 212 104 227 454
XIII. Zobowiązania długoterminowe 460 045 380 537 103 953 89 296
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 130 952 252 772 29 590 59 315
XV. Kapitał własny 347 670 335 987 78 561 78 842
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 840 872
XVII. Liczba akcji _w szt_ 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550


Przeliczenia na euro dokonano na podstawie
następujących zasad:- pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień
bilansowy tj. 30 czerwca 2016r., kurs 1 EUR=4,4255 PLN, a na 31 grudnia
2015r. kurs 1 EUR=4,2615 PLN,- pozycje spraozdania z zysków lub
strat i innych dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 1 stycznia 2016r. do 30
czerwca 2016r. kurs 1 EUR=4,3805 PLN, a za okres od 1 stycznia 2015r. do
30 czerwca 2015r. kurs 1 EUR=4,1341W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-01-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5354 +0,10%  +0,44gr
  • USD dolar 3,7255 -0,15%  -0,57gr
  • GBP funt 5,0920 -0,63%  -3,24gr
  • CHF frank 4,2102 +0,12%  +0,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm