pieniadz.pl

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
RANK PROGRESS S.A.
Temat
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. _dalej: Emitent_ informuje, iż dnia 30 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienie o postanowieniu Sądu Rejonowego w Legnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych _dalej: Sąd_ o dokonaniu w dniu 24 czerwca 2016 r. wpisu hipoteki umownej łącznej o najwyższej kwocie zabezpieczenia do 159.547.500,00 PLN ustanowionej na aktywach Emitenta. Hipoteki zostały ustanowione w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Bank_, wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem nr 23/2016 w dniu 9 czerwca 2016 r.

Zgodnie z postanowieniem Sądu, hipoteka umowna łączna została ustanowiona na następujących nieruchomościach:
- nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy, o pow. gruntu 0,86 ha, dla których Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1L/00043909/1. Wartość ewidencyjna nieruchomości, na dzień ustanowienia zabezpieczenia wynosi 5.800.000,00 PLN.
- nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Legnicy, o pow. gruntu 0,11 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1L/00046516/8. Wartość ewidencyjna nieruchomości, na dzień ustanowienia zabezpieczenia wynosi 932.620,02 PLN.
- nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Legnicy, o pow. gruntu 1,08 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1L/00047392/1. Wartość ewidencyjna nieruchomości, na dzień ustanowienia zabezpieczenia wynosi 1.675.375,28 PLN.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisaną hipotekę uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta, pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm