pieniadz.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Zmiana praw z papierów wartościowych - zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

21-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-21
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Zmiana praw z papierów wartościowych - zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Emitent informuje, że w związku z dematerializacją 1.052.895 akcji serii A5 i 535.348 akcji serii A6 nastąpiła zamiana w/w akcji z akcji imiennych na akcje na okaziciela.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. podjęło uchwałę przewidującą m.in., że akcje serii A5 i A6 zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz stosownie do §8 ust. 3 statutu Emitenta staną się akcjami na okaziciela z momentem ich dematerializacji.
Zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _sygn. ONP/2016/194_ oraz zgodnie z Uchwałą nr 669/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 października 2016 r. w dniu dzisiejszym nastąpiła rejestracja w Krajowym Depozycie akcji zwykłych na okaziciela serii A5 i A6 Quercus TFI S.A.

W/w zamiana akcji serii A5 i A6 powoduje wygaśnięcie w stosunku do tych akcji ograniczeń zbywania i rozporządzania akcjami imiennymi Quercus TFI S.A., opisanych w § 25 statutu Quercus TFI S.A., tj.:
- zbycie i zastawienie akcji na okaziciela nie wymaga zgody Quercus TFI S.A.,
- w stosunku do akcji na okaziciela nie ma zastosowania prawo pierwokupu.

Przedmiotowa zamiana nie implikuje zmian w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

Treść przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest przekazywana w załączeniu.

Podstawa prawna:
- § 5 ust. 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm