pieniadz.pl

Quantum Software SA
PSr

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania:
Quantum Software SA
_pełna nazwa emitenta_
QUANTUM SOFTWARE SA Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
30-633 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Walerego Sławka 3A
_ulica_ _numer_
012 6469800 012 6469802
_telefon_ _fax_
info@quantum-software.com www.quantum-software.com
_e-mail_ _www_
6771753870 351243328
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 789 12 056 2 920 2 916
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 743 1 121 170 271
III. Zysk _strata_ brutto 1 061 958 242 232
IV. Zysk _strata_ netto 960 842 219 204
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 906 1 709 435 413
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 196 -92 -273 -22
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -251 -165 -57 -40
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 459 1 452 105 351
IX. półrocze 2016 31.12.2015 półrocze 2016 31.12.2015
X. Aktywa, razem 16 889 16 294 3 816 3 824
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 4 648 3 602 1 050 845
XII. Zobowiązania długoterminowe 682 747 154 175
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 966 2 855 896 670
XIV. Kapitał własny 12 241 12 692 2 766 2 978
XV. Kapitał zakładowy 740 740 167 174
XVI. 1 480 757 1 480 757 1 480 757 1 480 757
XVII. Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 1 480 757 1 480 757 1 480 757 1 480 757
XVIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1 1 0 0
XIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1 1 0 0
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 8 9 2 2
XXI. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 8 9 2 2
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję _w zł/EUR_ - - - -
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego półrocze 2016 półrocze 2015 półrocze 2016 pólrocze 2015
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 651 486 149 118
XXV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 86 -159 20 -38
XXVI. Zysk _strata_ brutto 88 -160 20 -39
XXVII. Zysk _strata_ netto 150 -137 34 -33
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 205 138 47 33
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -199 1 -45 0
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem 6 139 1 34
XXXII. półrocze 2016 31.12.2015 półrocze 2016 31.12.2015
XXXIII. Aktywa, razem 10 760 10 342 2 431 2 427
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 525 257 119 60
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 1 - 0 -
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 524 257 118 60
XXXVII. Kapitał własny 10 235 10 085 2 313 2 367
XXXVIII. Kapitał zakładowy 740 740 167 174
XXXIX. Liczba akcji _w szt._ 1 480 757 1 480 757 1 480 757 1 480 757
XL. Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 1 480 757 1 480 757 1 480 757 1 480 757
XLI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,10 -0,09 0,02 -0,02
XLII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,10 -0,09 0,02 -0,02
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 6,91 6,81 1,56 1,60
XLIV. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 6,91 6,81 1,56 1,60
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję _w zł/EUR_ - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm