pieniadz.pl

Quantum Software SA
Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania

29-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Quantum software S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego przeprowadzającego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Quantum software S.A. informację nt. transakcji realizującej zapisy osób, które odpowiedziały na to wezwanie. W wyniku tej transkacji spółka zależna Quantum Qguar sp. z o.o. nabyła 15 501 akcji własnych Emitenta. Transakcja ta została przeprowadzona w ramach ogłoszonego w dniu 22 lipca 2016 roku _przez spółkę zależną Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie_ publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 235 000 akcji Spółki _"Wezwanie"_.
Wezwanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 72 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm._ a na podst. Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015r., _która zgodnie z art. 362 § 4 KSH obejmowała również zgodę na nabycie akcji własnych Spółki przez spółkę zależną_ jako podmiot nabywający została wskazana spółka zależna Quantum Qguar sp. z o.o.
Nabyte akcje mają łączną wartość nominalną 7 750,50 zł i stanowią 1,05 % kapitału zakładowego Spółki a ich udział w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 0,69 %. Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 8,30 zł. Łącznie w posiadaniu Emitenta i ww. spółki zależnej jest 180 817 akcji własnych, stanowiących 12,21% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 8,10 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Nabycie akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2015r. upoważniającą Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5_ Kodeksu Spółek Handlowych w związku z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 r. podwyższającą do 3 mln zł wysokość środków przeznaczonych na ten cel.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm